Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Wydarzenia  |  Polski Kongres ITS  |  PKITS 2018
POLSKI KONGRES ITS
22-23 maja 2018 r., Warszawa


Szanowni Państwo,
Jak co roku, zapraszamy do udziału w kolejnym POLSKIM KONGRESIE ITS. Na X Kongresie, między innymi, podsumowano wyniki działalności  Stowarzyszenia ITS POLSKA w pierwszej dekadzie jego istnienia. Kolejny, XI Kongres, który odbędzie się w dniach  22-23 maja 2018 roku, stanowi otwarcie  drugiej dekady działalności naszego Stowarzyszenia.

Analiza obecnej sytuacji w rozwijaniu rozwiązań  ITS i ich wdrażaniu doprowadziła do wniosku, że jako wiodące tematy uznać należy: (i) rozwój współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) i (ii) wdrażanie w Polsce dostępnych rozwiązań/technologii ITS we wszystkich gałęziach transportu. Skrót C-ITS dotyczy „Współpracujących, europejskich inteligentnych systemów transportowych” (European Cooperative Intelligent Transport Systems). Chodzi tu o pojazdy współpracujące, połączone i zautomatyzowane (V2I i V2V) oraz systemy  umożliwiające ich wykorzystanie. Strategię UE dotyczącą  skoordynowanego wdrażania C-ITS sformułowano w Komunikacie  Komisji Europejskiej COM(2016) 766 final z dn. 30.11.2016 r.*. Strategia ma na celu uniknięcie rozdrobnienia rynku wewnętrznego w obszarze C-ITS i stworzenia synergii między różnymi inicjatywami. Odnosi się ona, m.in., do bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony danych (zagadnienie szczególnie ważne w kontekście akceptacji społecznej) i interoperacyjności. Prace wykonane  w latach 2014-2017 podsumowano w raportach: C-ITS Platform reports: Phase I (I.2016)** i  Phase II (IX.2017)***. Nie ulega wątpliwości, że jest konieczne bardziej aktywne, niż dotąd, włączenie się środowisk i podmiotów sektora publicznego i prywatnego w działania dotyczące C-ITS.  Mamy nadzieję, że XI Kongres będzie dobrą okazją do wymiany informacji o  C-ITS  i  dyskusji na temat intensyfikacji działań w tym zakresie.
*) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych.
**) https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/doc/c-its-platform-final-report-january-2016.pdf
***) https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf

Drugi makro-temat  XI  Kongresu, to ocena sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu elementów ITS w gałęziach transportu w Polsce.  Chodzi nie tylko o informacje o dostępnych rozwiązaniach/technologiach, ale także stopniu ich wykorzystania. Konieczna jest identyfikacja barier powodujących, np. ograniczony wciąż zakres wdrażania znanych od lat rozwiązań w dziedzinach takich, jak zarządzanie ruchem drogowym.

Podobnie, jak w poprzednich latach, kierujemy nasze zaproszenie do uczestnictwa w XI POLSKIM KONGRESIE ITS do sektora publicznego i prywatnego, w tym  świata nauki.  W załączniku przedstawiamy szeroką listę  tematów, które należy brać pod uwagę. Sprecyzowanie programu, w tym podział na sesje, nastąpi po analizie zgłoszonych propozycji referatów i wystąpień. Jak w latach poprzednich, przewidywane są sesje tematyczne oraz dyskusje panelowe. Uwzględniając uwagi i postulaty zgłaszane przez uczestników ostatniego kongresu, zamierzamy przeznaczyć więcej czasu na udział w dyskusji wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy
Wojciech Suchorzewski                                                                                                 Marek Litwin
Przewodniczący Rady Programowej                                                         Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA  
Stowarzyszenia ITS POLSKA  Proponowana tematyka referatów i dyskusji panelowych:
Szczegółowy program obrad, w tym podział na sesje, będzie ustalony biorąc pod uwagę zgłoszenia referatów.  

1.    C-ITS – „Współpracujące, europejskie inteligentne systemy transportowe” - pojazdy współpracujące, połączone i autonomiczne.
a.    Prace wykonane w latach 2014-2017
b.    Plany  rozwojowe
2.    Rola ITS we wdrażaniu idei  zrównoważonej  mobilności, w tym MaaS (Mobilność jako usługa)
3.    Systemy zarządzania ruchem drogowym, w tym integracja zarządzania drogami krajowymi i samorządowymi.
4.    Transport publiczny:
a. Zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym
b. Systemy informacji dla podróżnych
c. Integracja systemów miejskich i krajowych,
5.    Systemy współkorzystania z pojazdów (carsharing, ridesharing)
6.    Telematyka kolejowa.
7.    Bezpieczeństwo transportu w tym przejścia graniczne.
8.    Automatyczne systemy pobierania opłat   
9.    Prawo i finanse:
a. Prawo zamówień publicznych w obszarze ITS
b. Nowe  źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS
c. Partnerstwo Publiczno Prywatne
d. Normy i standardy w dziedzinie ITSO ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008