Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

maj 2021 18

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Toruń, wykonująca z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia funkcję zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Torunia.

Do zadań MZD należy wykonywanie obowiązków zarządcy dróg w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

  • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  • pełnienie funkcji inwestora;
  • utrzymanie pasa drogowego;
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli pasa drogowego ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto