O nas

Rozwój transportu lab

ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których zastosowanie przyczyniłoby się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Różne grupy udziałowców lab

ITS Polska jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji dla wszystkich grup udziałowców środowiska ITS, włączywszy przemysł, usługi, organizacje rządowe i samorządowe, instytuty badawcze i wdrożeniowe, oraz ośrodki akademickie.

Międzynarodowy zasięg lab

ITS Polska nie ogranicza się wyłącznie do obszaru terytorialnego Polski biorąc za podstawę międzynarodową współpracę w rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

Nasza Misja

lab
  • Integracja środowiska związanego z tematyką ITS
  • Tworzenie i aktualizacja wizji dotyczących przyszłych wymagań w zakresie rozwiązań i usług ITS spełniających potrzeby polskiego transportu przy uwzględnieniu współoperacyjności z systemami ITS w Unii Europejskiej
  • Szeroko rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska wykorzystywania odpowiednich technologii w sektorze transportowym, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, przemysłem, sektorem usług, instytutami badawczymi, uczelniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi
lab
  • Zachęcanie do wykorzystywania rozwiązań ITS dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, efektywniejszej informacji dla podróżnych, optymalizacji zarządzania ruchem i transportem publicznym
  • Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i normalizacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia oraz współpraca przy ich tworzeniu
  • Edukacja w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS
  • Reprezentowanie środowisk związanych z tematyką ITS wobec podmiotów publicznych
    i innych

Historia

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i
Urzędem Miasta Chełma

W dniu 17 maja 2022 r. podczas XIV edycji Polskiego Kongresu ITS nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy budowie Sandboxu Technologicznego SmartCity Lab w Chełmie. Podpisy złożyli Jakub Banaszek, Prezydent Miasta i Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i Tashkent State Transport University

W dniu 17 maja 2022 r. podczas XIV edycji Polskiego Kongresu ITS nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Tashkent State Transport University a Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe. Podpisy złożyli prof. dr. Bakhodir Turaev, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i ITS Taiwan

W dniu 18 października 2021 r. podczas XIII edycji Polskiego Kongresu ITS nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy ITS POLSKA i ITS TAIWAN. Podpisy pod MoU złożyli Marek Litwin Prezes ITS POLSKA oraz Shih Yi-Fang Prezes ITS TAIWAN. Świadkami tego znamienitego wydarzenia byli Bob Loong-Jin Chen Ambasador Taipei Representative Office in Poland oraz pozostali uczestnicy Polskiego Kongresu ITS.

Uroczyste rozdanie jubileuszowych dyplomów z okazji 10. rocznicy działalności ITS POLSKA

Uroczysta Gala, która odbyła się w dniu 16 maja 2017 r. była wyjątkowa nie tylko ze względu na rozdanie nagród LIDERA ITS ale również z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idei organizacji wydarzenia, które przez te 10 lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży w Polsce – POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wśród licznego grona członków ITS POLSKA, którym z tego miejsca dziękujemy za równie mocne zaangażowanie, jest 5 firm i instytucji, które są z nami niezmiennie od 10 lat czyli od dnia powstania.

Jubileuszowe dyplomy z okazji 10-lecia działalności ITS POLSKA otrzymali: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Instytut Transportu Samochodowego (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Egis Projects Polska oraz Elektrotim.

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i ITS Korea

W dniu 29 września 2014 r. w Hotelu Marriott w Warszawie podczas dwustronnego Forum Gospodarczego Polska – Republika Korei poświęconemu polsko-koreańskim relacjom gospodarczym w obszarze handlu, inwestycji i zamówień publicznych podpisane zostało porozumienia o współpracy pomiędzy ITS POLSKA i ITS KOREA.”The purpose of this memorandum of understanding is to establish a bilateral relationship and develop cooperation between ITS Korea and ITS Polska (the parties) in important matters pertaining to ITS research, planning, and deployment in the two countries. Particular attention will be given to improving membership value and promoting research, educational, and commercial cooperation between the parties.”

Narodziny KASI – Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS

Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia.

Porozumienie o współpracy ITS POLSKA i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

W dniu 28 maja 2014 r. podczas VII Polskiego Kongresu ITS odbywającego się w Warszawie odbyło się podpisanie przez Krzysztofa Króla oraz Marka Litwina porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i ITS POLSKA. Strony wspólnie będą dożyć do aktywizacji działań na rzecz integracji środowisk transportowych, wszystkich organizacji i struktur działających na rzecz podnoszenia efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

ITS POLSKA powołało Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych

Dnia 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu (w Stowarzyszeniu ITS POLSKA) Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Powstał Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych

23 września 2013 r. z inicjatywy ITS POLSKA powołano do życia Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych. Idea powołania Klastra wynikała z potrzeby stworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego.

Wszystkie działania Klastra zmierzają w kierunku propagowania i wspierania rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Cele Klastra obejmują przede wszystkim takie działania jak: wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, kształtowania polityki transportowej, udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, popularyzacja i zwiększanie wiedzy na tematy Inteligentnych Systemów Transportowych, współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi. Koordynatorem Klastra jest ITS POLSKA, a jego partnerami mają zostać uczelnie, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa.

Powstał Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych

Dnia 23 lipca 2013 r. powstał Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Celem powołania Zespołu jest propagowanie i wspieranie rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.
Do jego zadań należą w szczególności:
– Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów transportowych i logistycznych, w celu wspierania szeroko rozumianego rozwoju systemu transportu;
– Występowanie z wnioskami oraz nawiązywanie współpracy z administracją państwową, samorządami, organizacjami branżowymi, uczelniami wyższymi, samorządami naukowymi w celu wspierania i propagowania inteligentnych systemów transportowych i logistycznych;
– Promowanie partnerstwa wiedzy i rozwiązań inteligentnych systemów transportowych i logistycznych mające na celu poprawę funkcjonowania systemu transportu, podnoszenie jego efektywności ekonomicznej, poprawę bezpieczeństwa, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczne, przysparzanie korzyści gospodarczych dla Polski;
– Współpraca z ekspertami, organizacjami, środowiskami opiniotwórczymi, mediami w celu wspierania i propagowania inteligentnych systemów transportowych i logistycznych jako kierunku rozwoju nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku transportowego.

W skład Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych wchodzi aktualnie 11 posłów: Bartłomiej Bodio (przewodniczący), Maciej Banaszak (wiceprzewodniczący), Dariusz Cezar Dziadzio (wiceprzewodniczący), Artur Bramora, Michał Tomasz Pacholski, Zbigniew Rynasiewicz, Jerzy Szmit, Adam Kępiński, Lucjan Marek Pietrzczyk, Paweł Sajak, Stanisław Żmijan.

Przewodniczącym zespołu stałych ekspertów przy zespole ds. ITS został dr Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA. Uchwała Zespołu ds. ITS

Porozumienie o współpracy w dziedzinie its Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Miastem Stołecznym Warszawa

Dnia 15 lipca 2013 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych pomiędzy ITS POLSKA oraz miastem stołecznym Warszawą. Dokument podpisali Marek Litwin – prezes zarządu ITS POLSKA i Mieczysław Reksnis – dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy.

Umowa ta jest formalnym zawiązaniem kontaktów, w ramach których strony zobowiązały się m. in. do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wzajemnego wsparcia w działań promujących Inteligentne Systemy Transportowe i wzbogacających wiedzę na ich temat.

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i ITS UK

W dniu 13 maja 2013 r. podczas Polskiego Kongresu ITS prezes Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA – Marek Litwin podpisał Memorandum Of Understanding z przedstawicielem ITS UK – Richardem Harrisem. „The purpose of this memorandum of understanding is to establish a bilateral relationship and develop cooperation between ITS United Kingdom and ITS Polska (the parties) in important matters pertaining to ITS research, planning, and deployment in the two countries. Particular attention will be given to improving membership value and promoting research, educational, and commercial cooperation between the parties.”

Pierwszy Regionalny Oddział ITS POLSKA ruszył w Lublinie

W dniu 12.06.012 r. rozpoczął swoją działalność Oddział Lubelski ITS POLSKA. Prezes ITS POLSKA Marek Litwin oraz grupa inicjatywna na czele z liderem Jerzym Ekiertem udała się wczoraj na spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnym za infrastrukturę Jackiem Sobczakiem, który poprał inicjatywę powstania oddziału Stowarzyszenia w Lublinie. A o godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa, na którą przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zdzisław Tworek – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marek Żmijan.

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 24.11.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umowę, której celem jest zawiązanie i określenie zasad współpracy w zakresie wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Umowa podpisana została podczas spotkania ERTICO i ITS Nationals „Network Meetings of ITS National Associations” w Łodzi, organizowanym przez nasze ITS POLSKA.

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu PSTT

W dniu 25.05.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Polskim Stowarzyszeniem Telematyki i Transportu PSTT zawarło porozumienie o współpracy. Uroczyste podpisanie dokumentów nastąpiło podczas IV Polskiego Kongresu ITS zorganizowanego w Warszawie. Dokument podpisali prezesi zarządów obu organizacji – Marek Litwin ze ITS POLSKA oraz Jerzy Mikulski z PSTT.

PSTT reprezentując środowisko osób zainteresowanych budową nowoczesnego rynku transportowego, wspólnie z ITS POLSKA, będą dążyć do aktywizacji działań na rzecz integracji środowisk transportowych, wszystkich organizacji i struktur działających na rzecz podnoszenia efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Polskiego Kongresu Drogowego

W dniu 14.04.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Polskim Kongresem Drogowym zawarło porozumienie o współpracy. Uroczyste podpisanie dokumentów nastąpiło podczas seminarium pt. „Informatyka w zarządzaniu drogami – zastosowania praktyczne” zorganizowanego przez obie strony. Dokument podpisali prezesi zarządów obu organizacji – Marek Litwin ze Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz Zbigniew Kotlarek z Polskiego Kongresu Drogowego.

Celem Stowarzyszenia ITS POLSKA i Polskiego Kongresu Drogowego będą działania mające służyć wypracowaniu wspólnych opinii i stanowisk środowiska wobec rządu, Sejmu, Parlamentu Europejskiego i innych organizacji, o istotnym znaczeniu dla środowisk transportowych.

Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy współpracują już od dawna, zatem podpisane porozumienia miało przede wszystkich charakter oficjalnego potwierdzenia istniejącej wymiany doświadczeń.

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu KLIR

Porozumienie między Stowarzyszeniem ITS POLSKA oraz Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu KLIR zostało podpisane w 10 lutego 2011 roku w Warszawie. Na mocy porozumienia obie strony uznały, że w obecnej sytuacji w obszarze transportu są wspólne cele, które upoważniają stowarzyszenia do wzajemnego wspierania się w realizacji zadań statutowych obu organizacji.

Stowarzyszenia zadeklarowały współdziałanie w organizacji istotnych dla obu stron przedsięwzięć środowiskowych, w tym kongresów, konferencji i seminariów poświęconych problematyce transportu i inżynierii ruchu, z zachowaniem skoordynowania przez obie strony terminów i tematyki tych konferencji.

Grupa inicjatywna organizacji jednostki terenowej ITS POLSKA w woj. Lubelskim

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 24 lutego 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wyraził zgodę na powołanie terenowej jednostki organizacyjnej z siedzibą w Lublinie. ITS POLSKA dziękuje wszystkim inicjatorom powołania Regionalnego Oddziału Lubelskiego.

Wstępnie przyjęto, że jednostka nosiłaby nazwę „ITS POLSKA – Regionalny Oddział Lubelski”. Zakładamy, że Oddział Regionalny stowarzyszenia ma również możliwość działania i pozyskiwania członków z województwach ościennych, które w dłuższej perspektywie nie wykształcą swojej jednostki terytorialnej. Z uwagi na prekursorski charakter powołania oddziału w woj. lubelskim stowarzyszenie wspólnie z grupą inicjatywną opracuje w najbliższym czasie zasady funkcjonowania jednostki terenowej. W nawiązaniu do statutu, terenowa jednostka organizacyjna działa zgodnie z § 29, a obsługę biurową jednostek organizacyjnych działających w Stowarzyszeniu wykonuje Sekretariat Stowarzyszenia zgodnie z § 29 pkt. 5.

Dzięki Państwa zaangażowaniu ITS POLSKA rozpoczyna nowy etap w rozbudowie swojej działalności pozwalające na wyznaczanie nowych, dalekosiężnych celów realizowanych wspólnie. Życzymy wspólnych sukcesów i ciągłego rozwoju z naszym pełnym wsparciem!

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia ITS POLSKA

26 kwietnia 2007 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. Akt założycielski został podpisany w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80.
Stowarzyszenie ITS Polska ma na celu stworzenie partnerstwa wiedzy w zakresie promowania rozwiązań ITS (inteligentnych systemów transportu) jako środka poprawy działania transportu, podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i korzyści gospodarczych dla Polski wynikających z integracji środowisk związanych z ITS i tworzenia nowego rynku zbytu. ITS Polska będzie organizacja otwarta dla nowych organizacji członkowskich, tj. instytucji rządowych i samorządowych, przemysłu i usług, instytutów badawczych, uczelni i innych organizacji oraz osób prywatnych związanych z tematyka ITS, w oparciu o których będzie realizować swe statutowe zadania. Ustalono też, że ITS Polska będzie współpracować w zakresie ITS z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.

Działalność Stowarzyszenia ITS Polska jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku w zgodzie z narodowa strategią rozwoju zakładającą budowę nowoczesnego rynku transportowego. O inicjatywie członków założycieli Stowarzyszenia ITS Polska, Generalny Dyrektor GDDKiA Zbigniew Kotlarek mówi „Nadszedł odpowiedni czas aby wiedza o profesjonalnych rozwiązaniach ITS stała się powszechna, podobnie jak to ma miejsce w krajach o bardziej rozwiniętej gospodarce niż nasza”. Wsparcie udzielone członkom założycielom przez GDDKiA jest jasnym sygnałem, że tematyka ITS w naszym kraju szybko zyskuje na znaczeniu.

Na grono Członków Założycieli Stowarzyszenia ITS Polska składają się autorytety reprezentujące krajowe środowiska transportowe włączywszy przedstawicieli instytutów badawczych, usług, organizacji rządowych, stowarzyszeń transportowych oraz ośrodków akademickich. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany pan dr inż. Marek Litwin. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan prof. zw. dr hab. Ryszard Krystek a Przewodniczącym Rady Programowej prof. zw. dr hab. Wojciech Suchorzewski.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego założenia ITS POLSKA

Dnia 7 grudnia 2006 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego podpisany został list intencyjny utworzenia organizacji Inteligentne Systemy Transportowe o nazwie „ITS Polska”.

Komitet założycielski „ITS Polska” w składzie:

Zbigniew Kotlarek – Dyrektor Generalny GDDKiA
Profesor Ryszard Krystek – Politechnika Gdańska
Marek Litwin – Kierownik Centrum ITS Instytutu Transportu Samochodowego
Jan Litwiński – Prezes OpenSky Consulting Group
Profesor Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska
Andrzej Wojciechowski – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Zainicjował stworzenie organizacji będącej partnerstwem wiedzy w zakresie promowania rozwiązań ITS jako środka poprawy działania transportu, podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony środowiska i korzyści gospodarczych Polski wynikających z tworzenia nowego rynku.

Ustalono, że misją ITS Polska będzie promowanie rozwiązań ITS poprzez propagowanie myśli technicznej, wyników ekspertyz i innowacyjnych rozwiązań. ITS Polska będzie organizacją otwartą dla nowych organizacji członkowskich, tj. instytucji rządowych i samorządowych, przemysłu i usług, instytutów badawczych, uczelni i innych organizacji oraz osób prywatnych związanych z tematyką ITS, w oparciu o których będzie realizować swe statutowe zadania. Ustalono też, że ITS Polska będzie współpracować w zakresie ITS z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.

Pan dr inż. Marek Litwin został wybrany koordynatorem projektu

Zarząd

Skład ITS POLSKA

W skład Zarządu oraz grupy Członków Założycieli ITS POLSKA zaliczają się autorytety reprezentujące krajowe środowiska transportowe włączywszy przedstawicieli instytutów badawczych, usług, organizacji rządowych, stowarzyszeń transportowych oraz ośrodków akademickich.

 Zarząd
(2022-2025)
Rada Nadzorcza
(2019-2023)
Rada Programowa
Wiesław Graczyk

Mariusz Kołkowski

Piotr Krukowski

Marek Litwin – Prezes

Janusz Wrobel

Jerzy Ekiert

Andrzej Kobuszewski

Piotr Olszewski – Przewodniczący RN

Paweł Piwowarczyk

Władysław Skonecki

Janusz Bohatkiewicz

Tomasz Borowski

Jerzy Ekiert

Andrzej Grzegorczyk

Tomasz Kamiński – Przewodniczący Rady

Mariusz Kieć

Aleksander Konior

Jan Litwiński

Waldemar Matukiewicz

Adrian Mazur

Jerzy Mikulski – Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Oskarbski – Sekretarz Rady

Piotr Olszewski

Bogusław Prokop

Artur Ryguła

Mirosław Siergiejczyk

Andrzej Szarata

Marcin Ślęzak

Mariusz Urbański

Ewa Wolniewicz-Warska

Oddziały

Otwarte zebranie ITS POLSKA – Regionalnego Oddziału Lubelskiego
29 stycznia 2013 r., Lublin

Otwarte zebranie ITS POLSKA – Regionalnego Oddziału Lubelskiego odbyło się dniu 29 stycznia 2013 r., w sali Domu Nauczyciela w Lublinie, ul. Akademicka 4. W zebraniu wzięli udział członkowie i sympatycy ITS POLSKA, zaproszeni goście, osoby, które informację o zebraniu pozyskały z Polskiego Radia Lublin. Przed rozpoczęciem zebrania Dyrektor Jerzy Ekiert o godzinie 14:00 udzielił wywiadu redaktorowi Jackowi, Bieniaszkiewiczowi z Radia Lublin. Relacja z wywiadu została zamieszczona już o godz. 15:00 w audycji Auto-Moto, jeszcze przed rozpoczęciem zebrania.

Jerzy Ekiert, Dyrektor Władysław Skonecki, Sekretarz
Regionalny Oddział Lubelski

Pierwszy Regionalny Oddział ITS POLSKA ruszył w Lublinie

W dniu 12.06.012 r. rozpoczął swoją działalność Oddział Lubelski ITS POLSKA. Prezes ITS POLSKA Marek Litwin oraz grupa inicjatywna na czele z liderem Jerzym Ekiertem udała się na spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnym za infrastrukturę Jackiem Sobczakiem, który poprał inicjatywę powstania oddziału Stowarzyszenia w Lublinie.

O godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa, na którą przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zdzisław Tworek – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marek Żmijan. Podczas Konferencji słowo wstępne wygłosił prezes ITS POLSKA Marek Litwin, który w swojej wypowiedzi podkreślał, iż ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych, odwoływał się także do dewizy systemów ITS: ‘’Zbieraj dane raz i wykorzystuj je wiele razy, w różnych aplikacjach’’ jako kwestii niezbędnej dla efektywnego wykorzystania systemów ITS.

Po wystąpieniu prezesa ITS POLSKA, lider grupy inicjatywnej Jerzy Ekiert przystąpił do prezentacji lubelskiego oddziału. W prezentacji przedstawiono następującą ścieżkę działania oddziału na przestrzeni 1,5 roku w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2013r.:
– zorganizowanie seminarium o tytule roboczym ,,Otwarcie Oddziału Stowarzyszenia ITS Lublin”
– zorganizowanie seminarium – Zarządzanie przestrzenią powietrzną w transporcie lotniczym
– zorganizowanie konferencji – Korytarz Europejski „Via Carpatia” a gospodarka Lubelszczyzny
– zorganizowanie konferencji – Zarządzanie ruchem na obwodnicach miast. Otwarte drzwi – Centrum sterowania ruchem na obwodnicy Lublina

Ponad to prezentacja zawierała propozycje rozwiązań ITS dla samorządów, obejmujące takie kwestie jak:
– preselekcja wagowa
– wpływ oprawności pomiaru, modelowania i prognozowania ruchu na wzrost bezpieczeństwa i efekty ekonomiczne inwestycji drogowej
– problemy sterowania ruchem drogowym i parkowania na terenie miast na przykładzie m. Lublin
– rozwiązania geometryczne ulic – a przejezdność i bezpieczeństwo ruchu
– nadzorowanie i sterowanie organizacją ruchu na dużej sieci ścieżek rowerowych w miastach i ich otoczeniu
– zadania przewozowe i bezpieczeństwo lotnisk lokalnych i aeroklubowych
– przejścia graniczne na ścianie wschodniej, drogi usprawnienia i skrócenia odpraw
– bezpieczna i sprawna kolej, jako alternatywa dla towarowego i osobowego transportu drogowego-problemy, rozwiązania, przyszłość
– perspektywy rozwoju przewozów tranzytowych Azja – Europa Zachodnia przez terytorium Polski
– instrumenty regulacji dopuszczalnych obciążeń na nawierzchnię drogową, jako elementy przedłużania jej trwałości.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał także przedstawiciel GDDKiA Marek Żmijan, który mówił m. in. o Centrum Zarządzania Ruchem oraz o obwodnicy Lublina, a dokładnie o węźle Lubartów, który ma być włączony do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Na konferencji pojawili się także przedstawiciele lokalnych mediów: Radio Lublin oraz Kurier Lubelski. Nie zabrakło także „Przeglądu ITS”.

Adres biura Oddziału:
ITS POLSKA – Regionalny Oddział Lubelski
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 lok. 67, 20-029 Lublin (Lubelski Dom Technika NOT)
e-mail: lublin@itspolska.pl

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto