Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Piotr Pryciński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 20 września 2016 r., Warszawa

wrz 2016 20

ITS POLSKA dziękuje za wzięcie udziału w śniadaniu, którego gościem był Pan Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 20 września 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie.

Spotkanie otworzył i prowadził dr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W dyskusji zwrócono uwagę na zmianę formuły finansowania projektów, w której beneficjentem jest przedsiębiorstwo, a jednostka naukowa (uczelnia lub instytut badawczy) jest podwykonawcą, który może zrealizować zadania zlecone przez beneficjenta środków projektowych. Zwrócono również uwagę na konieczność zapewnienia udziału własnego w finansowaniu projektu. Wysokość tego udziału jest zależna od rodzaju konkursu, wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonych badań (badania podstawowe lub badania przemysłowe) i wynosi zazwyczaj odpowiednio do 40%.

W związku z brakiem dedykowanego źródła finansowania na realizację projektów ITS (działanie 8.3 w poprzedniej perspektywie budżetowej), celem spotkania było zapoznanie się dostępną ofertą NCBR w zakresie finansowania projektów i wskazanie możliwości finansowania poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. W tym celu spośród puli ok. 50 rodzajów konkursów zarządzanych obecnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wytypowanych zostało kilka rodzajów projektów, które odpowiadałyby potrzebom firm z branży ITS. Nasz gość – Pan Piotr Pryciński przedstawił charakterystykę każdego z konkursów projektowych, zwracając uwagę na jego cel, wymagania dla beneficjentów, możliwe do uzyskania wysokości dofinansowania (z podziałem na rodzaje badań) oraz terminy naboru wniosków. Zwrócono uwagę na trwający obecnie program Rozwój Innowacji Drogowych, realizowany wspólnie przez NCBR i GDDKiA.

W związku z dyskusją wytypowano następujące źródła finansowania projektów (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020):

Szybka ścieżka 1.1.1 MŚP
Czas trwania naboru: od 1 września do 30 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych
i nierekomendowanych do dofinansowania.
Wnioskodawcą w konkursie może być przedsiębiorca, mający status MSP, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet pojedynczego projektu wynosi:
– w przypadku przedsiębiorstw planujących realizację projektu poza województwem mazowieckim – minimalna kwota środków kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN
– w przypadku podmiotów, które planują realizować projekt na terenie województwa mazowieckiego – minimalna kwota środków kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi: 750 mln PLN
Na co szczególnie zwrócić uwagę:
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR;
– konkurs etapowy – do końca danego miesiąca można złożyć wniosek, do 30 grudnia 2016 r. (do godz. 16.00);

Szybka ścieżka POIR 1.1.1 – przedsiębiorstwa duże:
Wnioskodawcą w konkursie może być – przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego
lub średniego przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorstwa duże;
Budżet pojedynczego projektu wynosi – 12 mln PLN (wartość kosztów kwalifikowalnych);
Budżet w ramach konkursu wynosi –
1 mld PLN w tym:
a)    dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 mln PLN;
b)    dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR;
–  konkurs etapowy – do końca danego miesiąca można złożyć wniosek, do 30 grudnia 2016 r. (do godz. 16.00);
– ocena wniosków – ocena formalna, ocena merytoryczna – Pre-Panel i Panel z udziałem Wnioskodawcy.

Linie pilotażowe POIR 1.1.2 – przedsiębiorstwa duże:
Wnioskodawcą w konkursie może być – przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorstwa duże;
Budżet pojedynczego projektu wynosi – minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN;
Budżet w ramach konkursu wynosi -500 mln PLN;
– dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 50 mlnPLN;
– dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę?
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących wyłącznie prace rozwojowe związane z stworzeniem linii pilotażowej;
– Nie ma limitu ograniczającego maksymalną całkowitą wartość projektu – od minimum 30 mln PLN;
– konkurs etapowy – do końca danego miesiąca można złożyć wniosek, do 30 października 2016 r. (do godz 16:00);
– ocena wniosków – ocena formalna, ocena merytoryczna – Pre-Panel i Panel z udziałem Wnioskodawcy.

Programy sektorowe POIR 1.2 –  IUSER
Czas trwania naboru: od 21 listopada do 30 grudnia br.
Wnioskodawcą w konkursie może być: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Budżet pojedynczego projektu wynosi: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna 30 mln PLN.
Budżet w ramach konkursu wynosi: 125 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków – ocena formalna oraz merytoryczna dwuetapowa (I etap-ocena indywidualna, II etap – panel ekspertów z udziałem wnioskodawcy)
Ogłoszenie konkursu: 29 września br.

Programy sektorowe POIR 1.2 – PBSE
Czas trwania naboru: od 2 listopada do 20 grudnia br.
Wnioskodawcą w konkursie może być: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Budżet pojedynczego projektu wynosi: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna 50 mln PLN.
Budżet w ramach konkursu wynosi: 150 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków – ocena formalna oraz merytoryczna dwuetapowa (I etap-ocena indywidualna, II etap – panel ekspertów z udziałem wnioskodawcy)
Ogłoszenie konkursu: 30 września br.

Programy sektorowe POIR 1.2 – INNOMOTO
Czas trwania naboru: od 5 października do 21 listopada br.
Wnioskodawcą w konkursie może być: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Budżet pojedynczego projektu wynosi: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna 20 mln PLN.
Budżet w ramach konkursu wynosi: 250 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków – ocena formalna oraz merytoryczna dwuetapowa (I etap-ocena indywidualna, II etap – panel ekspertów z udziałem wnioskodawcy)

Wspólne Przedsięwzięcia POIR 4.1.1 SYNCHEM

Czas trwania naboru: od 20 czerwca do 14 października br.
Wnioskodawcą w konkursie mogą być: konsorcja jednostek naukowych lub konsorcja
z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
Wnioskodawcą w konkursie mogą być: konsorcja dwóch jednostek naukowych lub konsorcjum jednostki naukowej i MŚP
Budżet pojedynczego projektu wynosi: minimalna wartość projektu to 1 mln PLN. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt i lit (ii) oraz (iii) rozporządzenia 651/2014. (Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013.)
Budżet pojedynczego projektu wynosi od 1 mln zł do 10 mln PLN;
Budżet w ramach I konkursu SYNChem wynosi –15 mln PLN ze strony NCBR i 15 mln PLN ze strony Partnera Wspólnego Przedsięwzięcia;
Na co szczególnie zwrócić uwagę:
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu;
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków wieloetapowa: ocena formalna, wstępna ocena merytoryczna, zasadnicza ocena merytoryczna (czyli pomocnicze recenzje naukowo-technologiczne oraz Panel z udziałem Wnioskodawcy).

Projekt X
Wnioskodawcą w konkursie może być osoba prawna
Budżet pojedynczego projektu wynosi 5 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi 25 mln PLN
Konkurs w fazie planowania.

Programy strategiczne np. TECHMATSTRATEG
Czas trwania naboru: od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r. (do godz. 15:00)
Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa minimum trzech (3) i maximum siedem (7) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa
Budżet pojedynczego projektu wynosi Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 5 mln PLN , natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 30 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi 150 mln PLN
Na co szczególnie zwrócić uwagę Na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu – konkurs nie obejmuje całego zakresu tematycznego Programu.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA – RID
Czas trwania naboru: od 10 lutego 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. (do godz. 16:00) za pomocą Genaratora Wniosków
Wnioskodawcą w konkursie może być jednostka naukowa oraz do konsorcja naukowe
w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzą wyłącznie jednostki naukowe.
Budżet pojedynczego projektu wynosi: maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 30 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi: 50mln PLN: tj. 25 mln PLN ze strony NCBR i 25 mln PLN
ze strony Partnera Wspólnego Przedsięwzięcia – GDDKiA;
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
Na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu:
– technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich,
– przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze,
– wyposażenie dróg i ich otoczenia,
– metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową.

Aby sprawnie i rzetelnie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w POIR oraz zaplanować działania w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości należy w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentacją dostępną pod następującymi adresami:
–  Harmonogram konkurów w NCBR http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
– Aktualne nabory organizowane w ramach POIRsą dostępne pod adresem:
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/
– Bardzo dużo ciekawych informacji można pozyskać odwiedzając stronę internetową, na której znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/faq/ oraz stronę, na której zamieszczone są relacje ze spotkań informacyjnych przedstawicieli NCBR z Wnioskodawcami http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/materialy-ze-spotkan/
– Dodatkowym źródłem informacji może być również portal https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– Ostatnią czynnością, jakiej powinien  dokonać wnioskodawca , to zalogować się do systemu informatycznego, w którym należy przygotować wniosek od dofinansowanie projektu https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php.
– Za pośrednictwem generatora należy wysłać wniosek do Instytucji Pośredniczącej, załączając niezbędne dokumenty.

Zgodnie z rozmową przekazujemy link do komunikatu w sprawie wyłączenia zasady konkurencyjności w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP – zobacz

Program śniadania:
09:50 – Rejestracja
10:00 – Śniadanie
10:30 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Tomasz Kamiński, ITS POLSKA
10:35 – Słowo wstępne – Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami NCBR
10:45 – Dyskusja
12:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:

Piotr Pryciński od 2008 r. zatrudniony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie realizującym zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. W NCBR na stanowisku Zastępcy Dyrektora Działu Zarządzania Programami. Odpowiedzialny za wdrażania programów finansowanych m.in. że środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nadzoruje implementację programów finansujących badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk technicznych w tym m. in.: programy sektorowe, wspólne przedsięwzięcia, projekty aplikacyjne, regionalne agendy badawcze. Koordynator Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod nazwą „Rozwój Innowacji Drogowych. Pełniący obowiązki koordynatora Programu Sektorowego INNOMOTO. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów badawczo rozwojowych w obszarze transportu oraz w realizacji prac badawczo – rozwojowych na uczelni. Ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto