Podsumowanie ze spotkania Członków ITS POLSKA Gość: Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 14 kwietnia 2015 r., Warszawa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa

kwi 2015 14

ITS POLSKA dziękuje za udział w spotkaniu, którego gościem i gospodarzem był Pan Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Spotkanie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w gmachu Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Podczas spotkania Minister poinformował o działaniach podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, dodał także że polskie firmy powinny promować i wdrażać innowacje systemy transportowe nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach członkowskich UE. „Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać doświadczenia w tym zakresie płynące z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dobrze wykorzystać kolejny okres programowania’’ – mówił podczas spotkania wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.

Agenda:
09.30 – Rejestracja uczestników oraz poczęstunek
10.00 – Powitanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz
10.10 – Słowo wstępu – Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
10.20 – Prezentacja zagadnień dotyczących  programowania wdrażania ITS w polityce transportowej RP i UE – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Pani Agnieszka Dawydzik
10.35 – Prezentacja dotycząca podsumowania realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIiŚ  w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz możliwości realizowania projektów w zakresie ITS w ramach POIiŚ 2014 – 2020 – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Pani Gabriela Popowicz
10.50 – Prezentacja programu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA, Pan Przemysław Rzeźniewski
11.00 – Prezentacje członków Stowarzyszenia ITS POLSKA
12.20 –  Dyskusja
12.50 – Podsumowanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
13.00 – Zakończenie spotkania

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w branży nowoczesnych technologii transportowych, świata nauki oraz administracji centralnej. Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems – ITS) należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. ITS to nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie obejmujące m.in.:
• zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, publicznym transportem zbiorowym, lotniczym i statków,
• systemy wspomagające zarządzanie flotą i transportem ładunków,
• zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,
• automatyczne systemy pobierania opłat,
• automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,
• systemy dynamicznego informowania użytkowników.

Dokumentem określającym kluczowe zadania w obszarze ITS jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030). Zgodnie z SRT, ITS jest jednym z narzędzi wspomagających realizację celu strategicznego – Stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, jak również celów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu i użytkowników infrastruktury oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Inteligentne Systemy Transportowe zostały także uwzględnione w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

O gościu:
Zbigniew Rynasiewicz został powołany 28 listopada 2013 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i  Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową. Od 19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Urodzony 4 października 1963 r. w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie).Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (kierunek: historia) oraz podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. poseł na Sejm (III, V i VI kadencji). Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury i członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W latach 2002 – 2005 Starosta Leżajski.
W latach 1990 – 1997 Wójt Gminy Grodzisko Dolne.
Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto