Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

maj 2021 18

Zarząd Dróg Miejskich jest komunalną jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich.

W ramach swoich obowiązków ZDM zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Poznania, a także pełni funkcję zarządzającego ruchem na tych drogach.

Do zadań ZDM należy:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników i obiektów inżynierskich, a także urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • zatwierdzanie oraz ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg;
 • organizowanie parkowania pojazdów na drogach publicznych;
 • wprowadza ograniczenia bądź zamyka drogi i drogowe obiekty mostowe dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach, ocenianie stanu warunków i bezpieczeństwa ruchu;
 • sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie ZDM;
 • wdrażanie, utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Miejskiej.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto