Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska  |  KASI

KASI

Kodeks Dobrych Praktyk cz. I (2015 r.) - pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. II (2016 r.) - pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. III (2017 r.) - pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. IV (2018 r.) - pobierz


Kodeks Dobrych Praktyk cz. IV
Komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura jako kolejny etap rozwoju systemów ITS
Niniejszy dokument został opracowany przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi czwarty z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Komunikacja V2V i V2I będzie stanowiła kolejny etap rozwoju systemów ITS, dzięki któremu będzie możliwe podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. poprzez skrócenie reakcji systemów pokładowych pojazdu na nagłe zdarzenia drogowe, dzięki informacjom uzyskanym z innych pojazdów), efektywności ruchu (np. jazda w konwoju, przy zachowaniu niewielkich odstępów między pojazdami i prowadzeniu konwoju przez jednego kierowcę), a także zapewnienie mobilności społeczeństwa (wykorzystanie tego typu komunikacji dla potrzeb pojazdów autonomicznych). Wymiana danych z infrastrukturą drogową umożliwi lepszą współpracę centrum zarządzania ruchem bezpośrednio z pojazdami. Tworzone ad-hoc sieci umożliwią wymianę dużych ilości danych w krótkim czasie, co przyczyni się niewątpliwie również do powstawania nowych rodzajów usług dla kierowców i pasażerów.

Składamy podziękowania za pracę i wysiłek włożony w opracowanie IV części Kodeksu Dobrych Praktyk.

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. IV) - pobierz
Spotkanie Zespołu KASI
27 marzec 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI,
Kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 27.03.2018 (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna na I piętrze). Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkanie KASI, a osoby bezpośrednio zaangażowane w opracowanie propozycji jego treści uprzejmie proszę o dostarczenie opracowanych materiałów do godz. 11.00 w dniu poprzedzającym spotkanie - tj. do 26.03.2018 r.

Spotkanie Zespołu KASI
27 lutego 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI,
Rozpoczęły się prace nad IV edycją Kodeksu Dobrych Praktyk wdrażania systemów ITS. Będzie on dotyczył możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o rozwiązania z zakresu C-ITS (V2V i V2I). W związku z powyższym zapraszamy Państwa od udziału w pracach Komitetu, który działa w ramach Stowarzyszenia ITS POLSKA już od 2014 roku.

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) w siedzibie ITS (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna - I piętro), o godzinie 10.00 obędzie się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie zaangażowania w prace Komitetu. Osoby, które nie potwierdzą swojej aktywności w tym zakresie, nie będą w przyszłości informowane o spotkaniach i postępach prac KASI.

Podsumowanie ze spotkania członków KASI
30 stycznia 2018 r., Warszawa
Szanowni Państwo,
Na prośbę Tomasza Kamińskiego udostępniamy sprawozdanie ze spotkania Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00. Dołączamy również, przywołany w dyskusji, opracowany w 2014 roku plan działań na rzecz upowszechnienia efektów działań KASI

Sprawozdanie ze spotkania 30.01.2018 - pobierz
Plan komunikacji z 2014 r.- zobacz


Powstał Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności
Trzecia część Kodeksu Dobrych Praktyk została opracowana przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego.

Opracowanie to stanowi trzeci z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W pierwszej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk opisano efektywne wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych, a przede wszystkim zalety zastosowania systemów ITS, a także poszczególne etapy budowy systemu. Kodeks zawiera praktyczne uwagi i podpowiedzi wynikające z wieloletnich doświadczeń instytucji biorących bezpośredni udział we wdrożeniach. Druga edycja Kodeksu Dobrych Praktyk stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zagadnień opisanych w części pierwszej. Rozszerzono opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. Omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.

Niniejszy dokument, III część Kodeksu Dobrych Praktyk, stanowi syntetyczne opracowanie, w którym zebrano najważniejsze fragmenty krajowych i unijnych dokumentów związanych z wdrażaniem systemów ITS i wspieraniem polityki zrównoważonej mobilności na terenach miejskich. Liczne odniesienia, w treści dokumentów, do zastosowania systemów IT, jako narzędzi do realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności mogą stanowić podstawę do prac nad miejskimi politykami mobilności, jak również nad wnioskami projektowymi o dofinansowanie tego typu rozwiązań.

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - pobierz


Spotkanie członków KASI
21 luty 2017 r., Warszawa

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie KASI w dniu 21.02.2017 r. o godz. 10.00. Miejsce spotkania - Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.

Prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA
jako wsparcie polityki transportowej Państwa

W dniu 19.01.2017 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „Architektura FRAME w projektach ITS”. Została ona zorganizowana na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach umowy na „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE".

W spotkaniu wziął udział dr inż. Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), gdzie wspólnie z profesorem Wojciechem Suchorzewskim z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację pt. „Kodeks Dobrych Praktyk Wdrażania ITS w Polsce”. Komitet ds. Architektury i Standaryzacji, którego przewodniczącym jest dr inż. Tomasz Kamiński opracował "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych" i "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK (cz. II) - wdrażanie miejskich systemów ITS". Dokumenty te zostały opublikowane odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Obecnie przygotowywany jest "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności".

Działania, w których uczestniczy Instytut Transportu Samochodowego stanowią wsparcie polityki transportowej Państwa, w tym podpisanej przez Prezydenta Ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Internetowej MIB (http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797543-p_1.htm): "W ustawie przewidziano także, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane wzorce lub standardy, w postaci kodeksu dobrych praktyk, mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania".

Działania podejmowane przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA wpisują się także w działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.


Spotkanie członków KASI
17 stycznia 2017 r., Warszawa
Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 17.01.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego - sala 321.

Spotkanie członków KASI
13 grudnia 2016 r., Warszawa
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 13.12.2016 (wtorek) o godz. 10.00, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa) w sali konferencyjnej im. prof. Podkowy.

Spotkanie członków KASI
22 listopada 2016 r., Warszawa
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 22.11.2016 (wtorek) o godz. 10.00, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa) w sali konferencyjnej im. prof. Podkowy. Planowany program spotkania obejmuje omówienie dalszych działań KASI i propozycji przygotowania opinii podręczników dot. wrażania systemów ITS - opinia dla CUPT.


Powstała II część Kodeksu Dobrych Praktyk pt. "Wdrażanie miejskich systemów ITS"
uzupełnienie Kodeksu Dobrych Praktyk nt. efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (cz. I)

Zapraszamy do zapoznania się z II częścią Kodeksu Dobrych Praktyk stanowiącego syntetyczny zbiór informacji wynikających z doświadczeń, wiodących instytucji naukowo-badawczych oraz wykonawców wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS przy Stowarzyszeniu ITS Polska (KASI). Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem dokumentu przedstawionego na Polskim Kongresie ITS w 2015 roku, rozszerzającym opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. W dokumencie omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.

Wdrażając systemy ITS należy liczyć się z koniecznością uwzględnienia pożądanych funkcjonalności i dostosowania struktury systemu oraz doboru podsystemów, przy uwzględnieniu warunków lokalnych i specyfiki miasta. Projektując Centrum Zarządzania Ruchem należy mieć świadomość różnic między sterowaniem, a zarządzaniem. Drugie z tych pojęć ma szersze znaczenie i nie ogranicza się do prostych czynności związanych z procesem synchronizacji i sterowania realizowanego w poszczególnych systemach ITS. Zarządzanie powinno uwzględniać politykę transportową miasta, w tym zasadę (przyjętej często przez miasto) zrównoważonej mobilności poprzez zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i skrócenie czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego. Powinno też obejmować wspomaganie administrowania transportem zbiorowym, zarządzanie infrastrukturą drogową, czyli obejmować szereg procesów realizowanych w ramach ogólnie pojętego zarządzania transportem w mieście. Mówiąc o „Inteligentnych Systemach Transportowych” należy pamiętać, że sposób ich działania wynika z zaprogramowanych norm i zasad, modyfikowanych w trakcie działania przez operatorów. Dzięki procesom kognitywnym (poznawczym), zarówno sam system pozyskuje informacje o sytuacji drogowej, dostosowując swoje działanie do aktualnych warunków drogowych, ale również operatorzy mogą na bieżąco zmieniać jego parametry obserwując krótko- i długookresowe zmiany na drodze. Pozwala to w sposób optymalny, w danych warunkach, wykorzystać możliwości systemów ITS. 


Kodeks Dobrych Praktyk cz. I (2015 r.) - pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. II (2016 r.) - pobierz

Spotkanie członków KASI
12 kwietnia 2016 r.
, Warszawa
26 kwietnia 2016 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Dziękuję za udział w ostatnim spotkaniu Komitetu. Oceniam, że ostatnie dwa spotkania w znaczący sposób przyczyniły się do opracowania obecnej postaci dokumentu nazwanego roboczo: "Dobre praktyki - ITS dla miast". Na ostatnim spotkaniu zaplanowano podział prac związanych z jego uzupełnieniem. Stosowne adnotacje w tym zakresie znajdują się w treści dokumentu.

Ze względu na zbliżający się termin Polskiego Kongresu ITS, kolejne spotkanie KASI zaplanowano na 12.04.2016 i 26.04.2016 o godzinie 10.00, w Instytucie Transportu Samochodowego. W spotkaniach zadeklarował już udział Profesor Wojciech Suchorzewski, za co bardzo dziękuję.

Zachęcam do edycji dokumentu na dysku Google Drive.

Korzystając z okazji uprzejmie przypominam się w sprawie deklaracji Państwa udziału jako prelegenta w specjalnym panelu poświęconym tematyce omawianej w ramach KASI. W przypadku braku takich zgłoszeń, konieczne będzie zredukowanie panelu do moje wystąpienia, na którym omówię dotychczasowe działania KASI, bez szczegółowego omawiania zagadnień poruszanych w obu kodeksach dobrych praktyk.

Spotkanie członków KASI
22 marca 2016 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 22 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego - pokój 321 o godzinie 10.00.


Spotkanie członków KASI
1 marca 2016 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego - sala im. prof. Madeyskiego (I piętro), o godzinie 10.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk - ITS dla miast. Zachęcam Państwa do edycji dokumentu zamieszczonego na dysku Google Drive.

ODWOŁANE
Spotkanie członków KASI
16 luty 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dn. 16.02.2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego - sala 321 o godzi. 11.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk - ITS dla miast.


Spotkanie członków KASI

26 stycznia 2016 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Uprzejmie informuję, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 26.01.2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie, o godzinie 10.00.

Spotkanie członków KASI
15 grudnia 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
W dniu 24.11 br odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie oceniam jako bardzo efektywne:
1. Podjęto decyzję o dalszych działaniach dotyczących finansowania działalności KASI. E-mail w tej sprawie będzie przygotowany i przesłany do Państwa w ciągu kilku najbliższych dni.
2. Podjęto decyzję o ponownym wysłaniu pism o KASI do kluczowych dla ITS instytucji (lista w przygotowaniu).
3. Rozpoczęto prace nad dokumentem dotyczącym tworzenia miejskich systemów ITS.
4. Powołano grupę roboczą ds. legislacji, która opracuje listę kluczowych dla ITS aktów prawnych. Przewodniczącym grupy został Pan Jarosław Teterycz.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie, znajdującego na dysku Google Drive dokumentu pt. „Kodeks dobrych praktyk – systemy miejskie”, znajdującego się w katalogu „W trakcie opracowania” -> „Tworzenie ITS dla miast”. Prace nad dokumentem będą kontynuowane na kolejnym spotkaniu KASI.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, okresem zamykania projektów i jednocześnie okresem przedświątecznym zwracam się Państwa z prośbą o potwierdzenie możliwości Państwa udziału  w spotkaniu KASI zaplanowanym na 15.12.2015 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia do 1.12.2015 r. Zorganizowanie spotkania będzie uzależnione od zainteresowania nim.


Spotkanie członków KASI
24 listopada 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Uprzejmie informuję, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 24.11.2015 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie, o godzinie 11.00.


ODWOŁANE
spotkanie członków KASI
13 października 2015 r., Wrocław
Szanowni Członkowie KASI,
W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, które uniemożliwiają udział w spotkaniu Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji niektórych stałych uczestników tych spotkań, uprzejmie informuję, że spotkanie zaplanowane na 13.10.2015 r. w siedzibie firmy Neurosoft Sp. z o.o. nie odbędzie się. O kolejnym terminie spotkania poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.


Spotkanie członków KASI
13 października 2015 r., Wrocław
Szanowni Członkowie KASI,
Kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS odbędzie się w dniu 13.10.2015 r. w siedzibie firmy Neurosoft Sp. z o.o., przy ul. Życzliwej 8 we Wrocławiu o godzinie 11.00. Planowany czas spotkania ok. 3h. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.

Spotkanie członków KASI
15 września 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszaw), o godz. 10.00, w sali konferencyjnej (pok. 321).


Spotkanie członków KASI
25 sierpnia 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 - 15:00 w siedzibie firmy Siemens (ul. Żupnicza 11) w Warszawie.


Spotkanie członków KASI
9 lipca 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2015 r. w siedzibie firmy Sprint (ul. Canaletta 4, Warszawa).


W spotkaniu będzie uczestniczył Dyrektor Zarządzający firmy, która specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów. Naszym zadaniem będzie sprecyzowanie zainteresowań KASI. Ustalono wstępny podział w zakresie ewentualnej przyszłej współpracy - KASI, byłaby odpowiedzialna za wsad merytoryczny do wniosku (co i jak należy opracować, oraz jakie będą tego efekty), natomiast firma przygotowałaby pozostałą cześć, tzn. określiłaby m. in. źródło finansowania, przygotowała wniosek od strony formalnej i rachunkowej. Druga cześć spotkania dotyczyłaby podziału zadań w zakresie opracowania wytycznych (dobrych praktyk) w zakresie wdrażania ITS w miastach i na drogach podlegających samorządom.

Uprzejmie proszę o Państwa obecność na spotkaniu, lub oddelegowanie osób, w Państwa zastępstwie.


Spotkanie członków KASI
15 czerwca 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 11:15 w Salonie Reymont Hotelu Bristol w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44). Z uwagi na konieczność zamówienia świadczeń w hotelu wszystkich zainteresowanych prosimy o pilne potwierdzenie swojego udziału do dnia 10 czerwca br. na maila: ababel@itspolska.pl

Powstał "Kodeks Dobrych Praktyk" Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI)
Informujemy, że Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) opracował dokument pt. Kodeks Dobrych Praktyk", w którym opisano problematykę wdrażania systemów ITS w Polsce, główne problemy z tym związane i sposób ich rozwiązywania. Więcej>>

Kodeks Dobrych Praktyk - pobierz

Spotkanie członków KASI
19 maja 2015 r., Warszawa
Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy KAPSCH, ul. Poleczki 35 Warszawa (budynek A1).

Spotkanie członków KASI
22 kwietnia 2015 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w dniu 22.04.2015 o godz. 13.00 (ul. Jagiellońska 80, Warszawa).


Zmiana terminu! Spotkanie członków KASI
31 marca 2015 r., Warszawa

W związku licznymi mailami odnośnie nieobecności na spotkaniu KASI i zaplanowanym na dzień 24.03.2015 informujemy, że ustalono kolejny termin na dzień 31.03.2015 (wtorek) w sali udostępnionej przez Politechnikę Warszawską.

Spotkanie członków KASI
17 luty 2015 r., Warszawa

W związku z natłokiem spraw związanych z zakończeniem rocznego okresu sprawozdawczego uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie członków KASI odbędzie się w dniu 17.02.2015 (wtorek) o godz. 10:00 w sali F210 w siedzibie firmy Asseco (ul. Adama Branickiego 13, Warszawa). Na recepcji prosimy o podanie hasła „ITS”.

Bylibyśmy wdzięczni za Państwa potwierdzenie udziału z informacją czy ktoś potrzebuje rezerwacji miejsca na parkingu z podaniem nr. rejestracyjnego do dnia 13.02 br. na adres sekretariat@itspolska.pl oraz marek.puchrowicz@asseco.pl.
 
Kolejne spotkania będą się odbywały, jak poprzednio, w trzecie wtorki każdego miesiąca.

Notatka ze spotkania Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) z dnia 21.10.2014 - czytaj

Pierwsze grupy robocze Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) rozpoczęły pracę

w dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne już spotkanie powołanego przez Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA Komitetu pod przewodnictwem dr Tomasza Kamińskiego (Instytut Transportu Samochodowego). Podczas spotkania w siedzibie Instytutu dyskutowano nad misją i długoterminową strategią działania nowo ukonstytuowanego organu Stowarzyszenia. Dokonano także wyboru kierowników i członków pierwszych grup roboczych. Więcej>

Narodziny KASI - Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS
Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia. Więcej>>

ITS POLSKA powołało Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych
Dnia 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu (w Stowarzyszeniu ITS POLSKA) Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Więcej>>
O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty