KSZR – przyszłość zarządzania drogami krajowymi w Polsce

W dniu 20 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA konferencja pn. ”KSZR – przyszłość zarządzania drogami krajowymi w Polsce”. W konferencji wzięło udział ponad 160 osób  –  reprezentantów  firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych i samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski.

Celem spotkania było rozpoczęcie szerokiej współpracy z instytucjami z sektora komercyjnego i publicznego, które mają wpływ na poszczególne gałęzie transportu powiązanego z siecią dróg krajowych, prezentacja internetowej platformy komunikacyjnej z rynkiem ITS w Polsce oraz przedstawienie rezultatów prac przygotowawczych specyfikacji technicznych w zakresie ITS, które dotyczą szerokiego spektrum wiedzy w zakresie zastosowań ITS w Polsce i na świecie oraz są podstawą prac nad KSZR.Konferencję rozpoczął briefing prasowy, podczas którego Andrzej Maciejewski – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Przemysław Rzeźniewski – zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA przedstawili główne założenia tego flagowego projektu.

”Ze względu na konieczność zintegrowanego wdrażania rozwiązań technicznych w zakresie ITS, postanowiliśmy stworzyć centralny system kompleksowego zarządzania ruchem, oparty na  sprawdzonych narzędziach, które daje model FRAME. Dzięki temu, KSZR będzie pionierskim rozwiązaniem w dziedzinie drogowej. Tym samym, staniemy się liderami na rynku rozwiązań z zakresu ITS” – mówił podczas konferencji Andrzej Maciejewski.

Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) jest przedsięwzięciem polegającym na utworzeniu kompleksowego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych poprzez zastosowanie zintegrowanych usług ITS. Podstawowymi założeniami realizacji przedsięwzięcia są efektywność, konkurencyjność, interoperacyjność oraz skalowalność. Twórcy architektury KSZR przedstawili przedsięwzięcie jako wieloletnią strategię wdrażania systemów ITS w GDDKiA. Strategia ta ma być realizowana w wielu zamówieniach na różnych odcinkach dróg.

Najważniejszym etapem wdrażania KSZR jest sieć TEN-T. Przełomowym etapem w przygotowaniu do przedsięwzięcia KSZR jest zastosowanie Europejskiej, Ramowej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych FRAME, co umożliwiło zintegrowane planowanie wszystkich elementów systemu. Na stronie www.kszr.gddkia.gov.pl można znaleźć dedykowaną platformę informacji o Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem. Efektami wdrożenia KSZR będzie usprawnienie procesu zarządzania ruchem na sieci dróg krajowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcja strat czasu, a także m.in. optymalizacja procesu zarządzania utrzymaniem dróg, redukcja obciążenia środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu podróży.

Przy finalizacji ramowych wymagań projektów realizowanych w ramach KSZR będzie wykorzystywany pakiet ośmiu specyfikacji technicznych, który GDDKiA za pośrednictwem ITS POLSKA  opracowała we współpracy z branżą i środowiskiem naukowym. Przetargi na główne elementy KSZR mają ruszyć w 2015 r. Rozpoczęcie funkcjonowania systemu na części sieci dróg krajowych planowane jest na rok 2020.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto