Spotkanie Zespołu KASI 27 marzec 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI. Kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 27.03.2018 (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna na I piętrze). Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkanie KASI, a osoby bezpośrednio zaangażowane w opracowanie propozycji jego treści uprzejmie proszę o dostarczenie opracowanych materiałów do godz. 11.00 w dniu poprzedzającym spotkanie – tj. do 26.03.2018r.

Spotkanie Zespołu KASI 27 lutego 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI,
Rozpoczęły się prace nad IV edycją Kodeksu Dobrych Praktyk wdrażania systemów ITS. Będzie on dotyczył możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o rozwiązania z zakresu C-ITS (V2V i V2I). W związku z powyższym zapraszamy Państwa od udziału w pracach Komitetu, który działa w ramach Stowarzyszenia ITS POLSKA już od 2014 roku.

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) w siedzibie ITS (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna – I piętro), o godzinie 10.00 obędzie się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie zaangażowania w prace Komitetu. Osoby, które nie potwierdzą swojej aktywności w tym zakresie, nie będą w przyszłości informowane o spotkaniach i postępach prac KASI.

Podsumowanie ze spotkania członków KASI 30 stycznia 2018 r., Warszawa

Szanowni Państwo,
Na prośbę Tomasza Kamińskiego udostępniamy sprawozdanie ze spotkania Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00. Dołączamy również, przywołany w dyskusji, opracowany w 2014 roku plan działań na rzecz upowszechnienia efektów działań KASI

Sprawozdanie ze spotkania 30.01.2018 – pobierz
Plan komunikacji z 2014 r.- zobacz

Prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA jako wsparcie polityki transportowej Państwa

W dniu 19.01.2017 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „Architektura FRAME w projektach ITS”. Została ona zorganizowana na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach umowy na „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE”.

W spotkaniu wziął udział dr inż. Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), gdzie wspólnie z profesorem Wojciechem Suchorzewskim z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację pt. „Kodeks Dobrych Praktyk Wdrażania ITS w Polsce”. Komitet ds. Architektury i Standaryzacji, którego przewodniczącym jest dr inż. Tomasz Kamiński opracował „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych” i „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK (cz. II) – wdrażanie miejskich systemów ITS”. Dokumenty te zostały opublikowane odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Obecnie przygotowywany jest „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności”.

Działania, w których uczestniczy Instytut Transportu Samochodowego stanowią wsparcie polityki transportowej Państwa, w tym podpisanej przez Prezydenta Ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Internetowej MIB : „W ustawie przewidziano także, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane wzorce lub standardy, w postaci kodeksu dobrych praktyk, mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania”.

Działania podejmowane przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA wpisują się także w działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Spotkanie członków KASI 13 grudnia 2016 r., Warszawa

Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 13.12.2016 (wtorek) o godz. 10.00, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa) w sali konferencyjnej im. prof. Podkowy.

Spotkanie członków KASI 22 listopada 2016 r., Warszawa

Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 22.11.2016 (wtorek) o godz. 10.00, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa) w sali konferencyjnej im. prof. Podkowy. Planowany program spotkania obejmuje omówienie dalszych działań KASI i propozycji przygotowania opinii podręczników dot. wrażania systemów ITS – opinia dla CUPT.

Powstał Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) – ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności

Trzecia część Kodeksu Dobrych Praktyk została opracowana przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego.

Opracowanie to stanowi trzeci z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W pierwszej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk opisano efektywne wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych, a przede wszystkim zalety zastosowania systemów ITS, a także poszczególne etapy budowy systemu. Kodeks zawiera praktyczne uwagi i podpowiedzi wynikające z wieloletnich doświadczeń instytucji biorących bezpośredni udział we wdrożeniach. Druga edycja Kodeksu Dobrych Praktyk stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zagadnień opisanych w części pierwszej. Rozszerzono opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. Omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.

Niniejszy dokument, III część Kodeksu Dobrych Praktyk, stanowi syntetyczne opracowanie, w którym zebrano najważniejsze fragmenty krajowych i unijnych dokumentów związanych z wdrażaniem systemów ITS i wspieraniem polityki zrównoważonej mobilności na terenach miejskich. Liczne odniesienia, w treści dokumentów, do zastosowania systemów IT, jako narzędzi do realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności mogą stanowić podstawę do prac nad miejskimi politykami mobilności, jak również nad wnioskami projektowymi o dofinansowanie tego typu rozwiązań.

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) – pobierz

Powstała II część Kodeksu Dobrych Praktyk pt. „Wdrażanie miejskich systemów ITS” uzupełnienie Kodeksu Dobrych Praktyk nt. efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (cz. I)

Zapraszamy do zapoznania się z II częścią Kodeksu Dobrych Praktyk stanowiącego syntetyczny zbiór informacji wynikających z doświadczeń, wiodących instytucji naukowo-badawczych oraz wykonawców wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS przy Stowarzyszeniu ITS Polska (KASI). Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem dokumentu przedstawionego na Polskim Kongresie ITS w 2015 roku, rozszerzającym opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. W dokumencie omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.

Wdrażając systemy ITS należy liczyć się z koniecznością uwzględnienia pożądanych funkcjonalności i dostosowania struktury systemu oraz doboru podsystemów, przy uwzględnieniu warunków lokalnych i specyfiki miasta. Projektując Centrum Zarządzania Ruchem należy mieć świadomość różnic między sterowaniem, a zarządzaniem. Drugie z tych pojęć ma szersze znaczenie i nie ogranicza się do prostych czynności związanych z procesem synchronizacji i sterowania realizowanego w poszczególnych systemach ITS. Zarządzanie powinno uwzględniać politykę transportową miasta, w tym zasadę (przyjętej często przez miasto) zrównoważonej mobilności poprzez zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i skrócenie czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego. Powinno też obejmować wspomaganie administrowania transportem zbiorowym, zarządzanie infrastrukturą drogową, czyli obejmować szereg procesów realizowanych w ramach ogólnie pojętego zarządzania transportem w mieście. Mówiąc o „Inteligentnych Systemach Transportowych” należy pamiętać, że sposób ich działania wynika z zaprogramowanych norm i zasad, modyfikowanych w trakcie działania przez operatorów. Dzięki procesom kognitywnym (poznawczym), zarówno sam system pozyskuje informacje o sytuacji drogowej, dostosowując swoje działanie do aktualnych warunków drogowych, ale również operatorzy mogą na bieżąco zmieniać jego parametry obserwując krótko- i długookresowe zmiany na drodze. Pozwala to w sposób optymalny, w danych warunkach, wykorzystać możliwości systemów ITS. 

Kodeks Dobrych Praktyk cz. I (2015 r.) – pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. II (2016 r.) – pobierz

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto