Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich jest komunalną jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich.

W ramach swoich obowiązków ZDM zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Poznania, a także pełni funkcję zarządzającego ruchem na tych drogach.

Do zadań ZDM należy:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników i obiektów inżynierskich, a także urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • zatwierdzanie oraz ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg;
 • organizowanie parkowania pojazdów na drogach publicznych;
 • wprowadza ograniczenia bądź zamyka drogi i drogowe obiekty mostowe dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach, ocenianie stanu warunków i bezpieczeństwa ruchu;
 • sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie ZDM;
 • wdrażanie, utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Miejskiej.

VITRONIC Machine Vision Polska sp. z o.o.

VITRONIC Machine Vision Polska sp. z o.o., firma z Kędzierzyna-Koźla, jest producentem urządzeń służących do monitorowania pojazdów w ruchu. Urządzenia z serii POLISCAN to systemy umożliwiające placówkom publicznym i prywatnym firmom pomiar prędkości, kontrolę przejazdu na czerwonym świetle i rozpoznawanie numerów rejestracyjnych. Operatorzy systemów do pobierania opłat drogowych korzystają z rozwiązania TollChecker, aby zautomatyzować obsługę i kontrolę płatności.

Wszystkie systemy do monitorowania ruchu drogowego VITRONIC są oparte na skanerach laserowych wykonujących pomiary (LIDAR, Light Detection and Ranging). Innowacje te umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary na więcej niż jednym pasie ruchu i nie wymagają montowania dodatkowych urządzeń w nawierzchni jezdni. W odróżnieniu od technologii dopplerowej (radar), technologia laserowa nie ma ograniczeń w postaci znaków, zakrętów czy wzniesień. Ze względu na zalety technologii LIDAR obecnie na całym świecie używanych jest ponad 15000 skanerów laserowych VITRONIC, służących do monitorowania ruchu drogowego.

Od kilku lat w ofercie VITRONIC dostępne są także radarowe wyświetlacze prędkości, a od niedawna oferta została wzbogacona o aktywne nowoczesne tablice informacyjne, umożliwiające dynamiczną prezentację różnorodnych treści. VITRONIC jest znanym dostawcą urządzeń do pomiaru natężenia ruchu, szerzej znanych jako TOPO.

Firma VITRONIC od ponad 30 lat zajmuje się technologią rozpoznawania obrazu, wykorzystywaną nie tylko w rozwiązaniach transportowych, ale także w logistyce, przemyśle farmaceutycznym, fotowoltaice i spawalnictwie, oferując m.in. inspekcję optyczną.

Vars Brno A.S.

VARS BRNO a.s. to firma technologiczna oferująca innowacyjne i inteligentne rozwiązania w zakresie telematyki transportu, zarządzania aktywami i GIS.

Rdzeniem tych rozwiązań jest oprogramowanie, które odzwierciedla najnowsze trendy w informatyce i daje klientom zupełnie nowe opcje na bardzo konkurencyjnych warunkach. VARS BRNO a.s. świadczy również usługi powiązane – doradztwo, propozycje rozwiązań, dostosowywanie i rozwój, wdrażanie, wsparcie 24/7 i szkolenia.

Nasze innowacyjne rozwiązania tworzy własny zespół ekspertów, którzy pracują również przy projektach badawczo-rozwojowych i współtworzą know-how firmy, z poszanowaniem trendów branżowych oraz aktualnych i przyszłych potrzeb klientów. VARS BRNO a.s. posiada certyfikat systemów zarządzania CSN EN ISO 9001: 2009 VARS BRNO a.s. jest prywatną spółką akcyjną; została założona w 1995 roku, zatrudnia 70 pracowników, a jej średni roczny obrót przekracza 10 mln euro.

Do naszych najważniejszych klientów należą: Ministerstwo Transportu, ośrodki transportowo-badawcze, Państwowa Administracja Żeglugi, organy administracji technicznej, władze regionalne i miejskie, projektanci i inni.

W zakresie zarządzania zasobami infrastruktury transportowej VARS BRNO a.s. opracowała modułowy system CleveRA, skupiający się na kompleksowym procesie zarządzania majątkiem drogowym. W przypadku telematyki transportu VARS BRNO a.s. opracowała modułowy system SMARTiC.

Uti Grupa Polska

UTI Grupa Polska i UTI Traffic Management to dwie spółki z tej samej grupy, które są w stanie dostarczyć najlepsze rozwiązania do zarządzania ruchem miejskim i podmiejskim, oparte na najnowocześniejszej technologii i wyjątkowym know-how.

 • Lider na rynku zintegrowanych rozwiązań do zarządzania ruchem w Rumunii
 • Międzynarodowy projekt w Polsce o wartości ponad 10 mln euro
 • Pełna gama rozwiązań i oprogramowania do zarządzania ruchem
 • Przyjazne dla środowiska urządzenia sygnalizacji drogowej
 • Zarządzanie projektami, usługi serwisowe i konserwacyjne dla zainstalowanych systemów
 • Orientacja na klienta i wysoko wykwalifikowany personel

Wyzwanie płynnego ruchu w mieście i poza jego granicami można rozwiązać za pomocą nowoczesnych rozwiązań, które są zarówno przystępne cenowo dla każdej gminy, jak i przyjazne dla środowiska.
Pamiętamy o tym przy opracowywaniu i wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań, które spełniają wszelkie oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i przyjazności dla środowiska, niezależnie od ich przeznaczenia: duże miasta, mniejsze miejscowości, autostrady.

Rozwiązania dla ruchu miejskiego:

 • Systemy zarządzania ruchem miejskim
 • Centra kontroli zarządzania ruchem
 • Rozwiązania oświetleniowe dla skrzyżowań
 • Systemy sterowania ruchem drogowym
 • Systemy monitoringu ruchu drogowego
 • Systemy informacji o pasażerach i ruchu
 • Systemy zarządzania parkingami

Rozwiązania dla ruchu międzymiastowego:

 • Systemy zarządzania ruchem na autostradach, mostach i tunelach
 • Systemy ważenia pojazdów ciężkich
 • Systemy pobierania opłat i klasyfikacja pojazdów
 • Zmienne znaki informacyjne

Trax Elektronik

Podstawowy zakres działalności firmy to:

 • produkcja i obsługa urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych,
 • produkcja i obsługa oprogramowania komputerowego i mikroprocesorowego,
 • produkcja i obsługa systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym, osłony przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej,
 • naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz aparatury pomiarowej.

TRAX elektronik jest obecnie producentem:

 • automatycznych stacji pomiarowych,
 • drogowych stacji pogodowych ASPG,
 • automatycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych,
 • czujników pomiarowych,
 • znaków i tablic informacyjnych o zmiennej treści,
 • systemów kamerowych,
 • systemów video detekcji z identyfikacją tablic rejestracyjnych,
 • systemów łączności GPRS,
 • systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym

Prowadzi:

 • instalacje systemów pomiarowych w terenie,
 • obsługę systemu transmisji danych ze stacji pomiarowych do odbiorcy za pomocą łączności pakietowej GPRS i Internetu,
 • obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Trapeze Poland Sp. z o.o.

Firma Trapeze jest globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla transportu miejskiego. Obecna na rynkach całego świata, w ścisłej współpracy z klientami tworzy, rozwija i integruje systemy planowania, automatycznego lokalizowania i sterowania pojazdów, oferując im nowoczesne komputery pokładowe i systemy informacji pasażerskiej dostosowane do ich potrzeb. Setki rządowych i prywatnych podmiotów na całym świecie (takich jak Londyn-GB, Zurich-CH, Krakow-PL, Johannesburg-RPA, Stuttgart-DE) korzystają z oferty Trapeze, aby podnosić jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, ich efektywność dla stale zwiększającej się ilości pasażerów, przy coraz mniejszych kosztach własnych.

Telway

TELWAY Sp. z o.o. jest integratorem rozwiązań systemowych na rynku profesjonalnej elektroniki drogowej.

Realizujemy usługi projektowe, dostawy i instalacje w zakresie:

 • urządzeń i systemów meteorologii drogowej,
 • oznakowania o zmiennej treści,
 • urządzeń i systemów monitorowania ruchu drogowego,
 • stacji ważenia preselekcyjnego pojazdów w ruchu,
 • systemów dozoru wizyjnego sieci drogowej,
 • zintegrowanych systemów zarządzania ruchem.

Wykonujemy także:

 • mapy termiczne sieci drogowej,
 • kompleksowe pomiary i analizy ruchu drogowego,
 • usługi serwisowe w zakresie utrzymania technicznego,
 • urządzeń i systemów elektroniki drogowej.

TELWAY Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w październiku 2009 roku, w wyniku wyodrębnienia Pionu Elektroniki Drogowej ze struktury firmy SIGNALCO Ltd.

Synchrogop

SYNCHROGOP już od ponad dwóch dekad przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na naszych drogach poprzez realizację kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu i infrastruktury drogowej. Dzięki naszej kadrze inżynierów praktyków, zaawansowanej wiedzy oraz rozwiniętemu zapleczu technicznemu projektujemy, budujemy i serwisujemy systemy sterowania ruchem i elementy infrastruktury drogowej z zakresu ITS. Wachlarz naszego doświadczenia pozwala nam realizować zadania, począwszy od typowych sygnalizacji świetlnych, poprzez aktywne oznakowanie dróg po systemy sterowania ruchem i elementy ITS, co w 2012 roku ukoronowane zostało w postaci wyróżnienia LIDER ITS 2012 w kategorii najlepszy produkt, którego wręczenie odbyło się podczas V Polskiego Kongresu ITS.

Sprint S.A.

Sprint jest integratorem nowoczesnych systemów informatycznych, telekomunikacyjnych oraz inteligentnych systemów transportowych.

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży nowoczesnych technologii wyróżnia nas na tle innych firm IT obecnych na polskim rynku. Z powodzeniem działamy w takich obszarach jak smart city, contact center oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne. Świadczymy usługi projektowe, wdrożeniowe oraz serwisowe.

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są dynamicznym segmentem rynku, w którym z sukcesami działa Sprint S.A. Oferujemy m.in. systemy do zarządzania ruchem w miastach, na autostradach i w tunelach, do zarządzania transportem publicznym, informacji pasażerskiej, nadzoru wykroczeń w ruchu drogowym, ważenia dynamicznego czy też systemy służące informacji parkingowej.
Dotychczas firma zrealizowała duże projekty ITS m.in. w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Bielsku-Białej, Chorzowie, Wałbrzychu  i Tarnowie.          

Siemens

Rolę koordynującą dla grupy przedsiębiorstw Siemens pełni w Polsce Siemens Sp. z o.o. Oferuje ona na polskim rynku produkty, usługi i kompleksowe rozwiązania z zakresu informatyki, automatyki przemysłowej i budynkowej, energetyki, transportu drogowego i szynowego, techniki medycznej, podzespołów elektronicznych, kompleksowych rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury komunalnej.

Siemens Traffic Systems dostarcza sprawdzone produkty, innowacyjne rozwiązania i usługi zaprojektowane tak, aby poprawić i zoptymalizować proces sterowania ruchem drogowym w miastach, między miastami, zarządzać i planować rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie szeroko pojętego transportu. Oferta dotyczy całego cyklu życia infrastruktury począwszy od planowania i projektowanie, poprzez instalację, wdrożenie, aż po integrację usług serwisowych, utrzymanie i modernizację. Siemens realizuje na świecie i w Polsce liczne projekty w dziedzinie wdrażania i optymalizacji systemów zarządzania i sterowania ruchem drogowym, oraz budowy i obsługi stref płatnego parkowania. Rozwój aglomeracji miejskich, ruch na drogach międzymiastowych, parkowanie pojazdów – wszystkie te aspekty wymagają precyzyjnego zaplanowania i zarządzania. Takie zjawiska jak dynamiczny wzrost natężenia ruchu miejskiego i międzymiastowego, wzrost liczby pojazdów, wzrost liczby pasażerów komunikacji publicznej, a z drugiej strony zwiększone oczekiwania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa transportu oraz ograniczone budżety inwestycyjne, wymuszają na zarządzających drogami i miastami wdrażanie rozwiązań kompleksowych i perspektywicznych, które optymalizują wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, jak i umożliwiają jej odpowiedni, przyszły rozwój. Szczególną rolę w ofercie Siemensa odgrywają właśnie rozwiązania dla instytucji komunalnych, zarządców dróg i aglomeracji miejskich. Należymy już od dziesięcioleci do światowej czołówki w dziedzinie rozwiązań dla transportu i optymalizacji ruchu drogowego.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto