Spotkanie członków KASI 22 kwietnia 2015 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w dniu 22.04.2015 o godz. 13.00 (ul. Jagiellońska 80, Warszawa).

Podsumowanie ze spotkania Członków ITS POLSKA Gość: Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 14 kwietnia 2015 r., Warszawa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w spotkaniu, którego gościem i gospodarzem był Pan Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Spotkanie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w gmachu Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Podczas spotkania Minister poinformował o działaniach podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, dodał także że polskie firmy powinny promować i wdrażać innowacje systemy transportowe nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach członkowskich UE. „Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać doświadczenia w tym zakresie płynące z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dobrze wykorzystać kolejny okres programowania’’ – mówił podczas spotkania wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.

Agenda:
09.30 – Rejestracja uczestników oraz poczęstunek
10.00 – Powitanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz
10.10 – Słowo wstępu – Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
10.20 – Prezentacja zagadnień dotyczących  programowania wdrażania ITS w polityce transportowej RP i UE – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Pani Agnieszka Dawydzik
10.35 – Prezentacja dotycząca podsumowania realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIiŚ  w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz możliwości realizowania projektów w zakresie ITS w ramach POIiŚ 2014 – 2020 – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Pani Gabriela Popowicz
10.50 – Prezentacja programu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA, Pan Przemysław Rzeźniewski
11.00 – Prezentacje członków Stowarzyszenia ITS POLSKA
12.20 –  Dyskusja
12.50 – Podsumowanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
13.00 – Zakończenie spotkania

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w branży nowoczesnych technologii transportowych, świata nauki oraz administracji centralnej. Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems – ITS) należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. ITS to nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie obejmujące m.in.:
• zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, publicznym transportem zbiorowym, lotniczym i statków,
• systemy wspomagające zarządzanie flotą i transportem ładunków,
• zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,
• automatyczne systemy pobierania opłat,
• automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,
• systemy dynamicznego informowania użytkowników.

Dokumentem określającym kluczowe zadania w obszarze ITS jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030). Zgodnie z SRT, ITS jest jednym z narzędzi wspomagających realizację celu strategicznego – Stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, jak również celów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu i użytkowników infrastruktury oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Inteligentne Systemy Transportowe zostały także uwzględnione w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

O gościu:
Zbigniew Rynasiewicz został powołany 28 listopada 2013 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i  Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową. Od 19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Urodzony 4 października 1963 r. w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie).Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (kierunek: historia) oraz podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. poseł na Sejm (III, V i VI kadencji). Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury i członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W latach 2002 – 2005 Starosta Leżajski.
W latach 1990 – 1997 Wójt Gminy Grodzisko Dolne.
Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie.

PODSUMOWANIE Z SEMINARIUM ITS POLSKA Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy

Ponad 130 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”, które odbyło się w dniach 09-10 kwietnia 2015r. w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Bydgoszczy. Oficjalnym Partnerem imprezy były firmy Sprint, A-ster, Designers, GMV, KZŁ Bydgoszcz oraz SIMS.

Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS, architektura i  funkcjonalność systemu ITS w Bydgoszczy, model predykcji parametrów ruchu na potrzeby zarządzania ruchem drogowym, Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu, finansowanie projektów w nowej perspektywie 2014-2020, systemy zarządzania transportem publicznym i informacji pasażerskiej, system parkingowy, wielofunkcyjne biletomaty i tablice przystankowe w ramach ITS Bydgoszcz, implementacja sterownika drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT i stacji pomiarowych AsterMet-D w budowie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy, rozbudowa systemu zarządzania ruchem przez implementację dodatkowych funkcjonalności i zasobów danych, typowanie lokalizacji do objęcia automatycznym nadzorem z wykorzystaniem funkcjonalności Systemu CPD CANARD, a także prezentacją firmy SIMS będącej producentem nowoczesnych systemów dla transportu publicznego.

Prezentacje – 1 2 3 4 5 6
Program – zobacz


Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Marek Litwin – prezes ITS POLSKA.

W imieniu Urzędu Miasta Bydgoszczy uczestników spotkania przywitał zastępca prezydenta miasta – Mirosław Kozłowicz. ”System ITS to duży krok na przód w zakresie inżynierii ruchy w naszym mieście, jednak jak wiemy obecnie nie wystarczy już zbudowanie dodatkowych dróg, torowisk czy sygnalizacji świetlnych, w warunkach obecnego zatłoczenia komunikacyjnego i tempa w jakim żyją duże miasta, konieczne są działania polegające na optymalnym sterowaniu ruchem, transportem publicznym i szukanie tych niewielu już rezerw przepustowości, które nam zostały. W tym celu konieczne są właśnie takie systemy jaki obecnie wdrażamy. Po przeprowadzonych testach jesteśmy już praktycznie pewni, że nasz system przyniesie Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”wymierne korzyści m. in. dla pasażerów transportu publicznego, a zwłaszcza szynowego. Korzyści te będą wieloaspektowe, skorzysta pasażer, w postaci skrócenia czasu podróży ale też skorzystamy jako miasto poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki zwiększeniu prędkości jazdy” – mówił podczas swojego wystąpienia zastępca prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części konferencji rozpoczęli Mariusz Kołkowski oraz Tomasz Kuliński z firmy Sprint, którzy przedstawili architekturę i funkcjonalność systemu ITS  w Bydgoszczy. W dalszej części konferencji przedstawiciele głównego wykonawcy bydgoskiego systemu zaprezentowali podsystem sterowania ruchem SCATS w Bydgoszczy oraz przedstawili nowoczesne systemy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako możliwy podsystem Inteligentnego Systemu Transportowego w Bydgoszczy. Bartosz Banaś z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zaprezentował szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Bydgoszczy dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów oraz efektywności. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał prezes ITS POLSKA – Marek Litwin, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania. Zwrócił również uwagę na to, iż inwestycje w ITS zwracają się w dwójnasób, poprzez poprawę bezpieczeństwa transportu, efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a także poprzez budowę silnej gospodarki sektora publicznego, rozbudowanie kompetencji w obszarze najnowocześniejszych technologii. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Za Piecem.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Bydgoszczy. Mariusz Kołkowski oraz Daniel Jaros reprezentujący firmę Sprint oprowadzili uczestników konferencji po bydgoskim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto