Rzeszowski Inteligentny System Transportowy

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Impreza zgromadziła ponad 110 uczestników (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy). Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Rzeszów. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Partnerami głównym wydarzenia zostały firmy: Asseco Data Systems i Siemens, a Partnerami Merytorycznymi Hewlett-Packard Enterprise, Pixel i R&G. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęły portale internetowe www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn „Autostrady”.

Program – zobacz

Prezentacje – 1 2 3 4 5


Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi implementacji  i użytkowania RIST (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy) i innych tego typu systemów. Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów zaprezentowała przedsięwzięcia składające się na Rzeszowski Program Transportowy (w ramach których wdrożono RIST), tj. projekty: „Budowa sytemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Prelegentami seminarium byli liczni przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów), a także wybrani wykonawcy i podwykonawcy systemu.

Pierwszy dzień seminarium podzielono na cztery części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować swoje pytania do prelegentów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miasta Rzeszowa uczestników spotkania przywitał Zastępca Prezydenta Rzeszowa – Stanisław Sienko. – Rzeszowski Program Transportowy kosztował miasto ponad 500 milionów złotych, budowa systemu związana była z przebudową i rozbudową  lokalnego układu komunikacyjnego, zakupem nowoczesnych autobusów, a także zaprojektowaniem i wdrożeniem Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego – mówił podczas seminarium Zastępca Prezydenta Rzeszowa. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części seminarium rozpoczęli  przedstawiciele Miasta, którzy omówili Rzeszowski Program Transportowy, a także zaprezentowali szczegóły realizacji wszystkich elementów rzeszowskiego systemu dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów oraz efektywności, przedstawili także wnioski dotyczące funkcjonowania systemu w mieście.

W dalszej części seminarium Łukasz Borowski i Krzysztof Różański z firmy Siemens przedstawili możliwości rozwoju i integracji systemów, zaprezentowali także nowoczesne systemy detekcji ruchu w kontekście uprzywilejowania użytkowników ruchu. Partnerzy seminarium firma R&G PLUS przedstawili rozwiązania wdrożone w systemie RIST w Rzeszowie, natomiast firma Asseco Data Systems omówiła rozbudowę RIST w zakresie dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu przystanków. Dariusz Wittkowicz z firmy Pixel  zaprezentował – CeSIP Centralny System Informacji Pasażerskiej. Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm Hewlett-Packard Enterprise Polska oraz Asseco Data Systems – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły przyszłość inteligentnych systemów transportowych oraz Inteligentnej Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

W ramach seminarium zorganizowano również panel dyskusyjny na temat zrównoważonej mobilności miejskiej w perspektywie UE 2014-2020. W panelu udział wzięli: Magdalena Jasińska z Ministerstwa Rozwoju, Paweł Engel z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a  także przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Moderatorem dyskusji był Paweł Potyrański z Urzędu Miasta Rzeszowa.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji LUKR.

Drugi dzień imprezy poświęcony był zwiedzaniu Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Centrum Zarządzania Transportem Publicznym oraz Centrum Zarządzania Strefą Płatnego Parkowania. Przedstawiciele Miasta  oprowadzili uczestników seminarium po rzeszowskich centrach, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Spotkanie członków KASI 22 listopada 2016 r., Warszawa

Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 22.11.2016 (wtorek) o godz. 10.00, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa) w sali konferencyjnej im. prof. Podkowy. Planowany program spotkania obejmuje omówienie dalszych działań KASI i propozycji przygotowania opinii podręczników dot. wrażania systemów ITS – opinia dla CUPT.

Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 8 listopada 2016 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie zaplanowane zostało na 8 listopada 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. W śniadaniu wzięli udział przedstawiciele z APM PRO, BT Skyrise, Egis Projects Polska, Kapsch Telematic Services oraz Sprint.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA miały możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie nowej perspektywy finansowania z UE oraz możliwości pozyskiwania finansowania na projekty ITS. W szczególności dyskutowano nt. aktualnych danych nt. naborów w POIiŚ dla działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, zidentyfikowane problemy z tymi naborami, czy eksploatacja systemów ITS w chmurze obliczeniowej (SaaS – Software as a Service) zamiast zakupu może być finansowana z funduszy UE, węzłów przesiadkowych transportu publicznego – czy CUPT prowadzi/może prowadzić ocenę projektów? oraz systemów miejskiego e-carsharingu i roweru miejskiego – czy mogłyby zostać uznane za miejski, niskoemisyjny transport publiczny?

O gościu:
Przemysław Gorgol
– posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla sektora publicznego, m.in. w obszarze analiz finansowych i ekonomicznych oraz studiów wykonalności. Pracował w IPOPEMA Securities S.A., w IPOPEMA Financial Advisory na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za projekty inwestycyjne sektora publicznego. Był również niezależnym konsultantem oraz pracował w strukturach największych firm doradczych. Posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie przygotowania planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za środki pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006). Przemysław Gorgol jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył liczne szkolenia z zakresu finansowania inwestycji oraz zarządzania projektami i inwestycjami infrastrukturalnymi, w Europie jak również w Stanach Zjednoczonych.

Program śniadania:
10:00 – Śniadanie
10:15 – Oficjalne powitanie – Piotr Krukowski, Członek Zarządu ITS POLSKA
10:20 – Słowo wstępne – Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT
10:30 – Przedstawienie uczestników spotkania
10:40 – Dyskusja
12:00 – Zakończenie śniadania

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto