Pierwsze grupy robocze Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (K.A.S.I) rozpoczęły pracę

W dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne już spotkanie powołanego przez Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA Komitetu pod przewodnictwem dr. Tomasza Kamińskiego (Instytut Transportu Samochodowego). Podczas spotkania w siedzibie Instytutu dyskutowano nad misją i długoterminową strategią działania nowo ukonstytuowanego organu Stowarzyszenia. Dokonano także wyboru kierowników i członków pierwszych grup roboczych.

Kilkugodzinne obrady zakończyły się wykrystalizowaniem spójnej misji polegającej na kreowaniu ram normatywnych rynku oraz strategii rozwoju – także w kontekście działania – będącego in statu nascendi, Klastra ITS. Ważnym punktem posiedzenia była  dyskusja nad identyfikacją potrzeb samorządowych odbiorców Inteligentnych Systemów Transportowych. Problematyka ta, ze względu na wagę zagadnienia, została wprowadzona do opisu misji Komitetu. Bezspornie ramami działania została objęta tematyka regulacji standardów krajowej architektury ITS i nadzór jej realizacji w ramach bieżących i przyszłych implementacji oraz inicjatywa ustawodawcza i praca konsultacyjna w ramach grup eksperckich.

Nadmienić należy, że aklamacją przyjęto strategiczny, długofalowy charakter pracy Komitetu – jego koncentrację na merytoryce, a nie terminowości związanej z bieżącymi postępowaniami publicznymi, czego potwierdzeniem będzie regulamin pracy grup. Komitet został ukonstytuowany jako organ pomocniczy Stowarzyszenia ITS POLSKA, działający non-profit, skoncentrowany na pracy publicznej.

Do aktywnego działania powołane zostały pierwsze grupy robocze o tymczasowych zadaniach:
• grupa PR  – odpowiedzialna za tworzenie i nadzorowanie ram działania komitetu oraz promocję aktywności KASI;
• grupa TECH – odpowiedzialna za definiowanie obszarów działania, analizę potrzeb i priorytetyzację zadań;
• grupa FIN – odpowiedzialna za akwizycję i wybór potencjalnych projektów badawczych do realizacji w ramach Klastra ITS.

Pracą grup kierują kolejno Piotr Bardadyn (Neurosoft) oraz Barłomiej Brzozowski (Kapsch). Grupa odpowiedzialna za akwizycję środków finansowych poszukuje kierownika o potwierdzonym doświadczeniu. Lista uczestników  grup jest, i zawsze pozostanie, otwarta oraz jawna.

Właśnie ze względu na otwarty charakter komitetu oraz na wniosek wszystkich członków założycieli, KASI zaprasza wszystkie podmioty publiczne, naukowe oraz komercyjne do wspólnego wypracowywania standardów oraz dobrych praktyk branży. Zgłoszenia są wolne od opłat i realizowane poprzez sekretariat Stowarzyszenia ITS POLSKA. Zapraszamy do współpracy.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto