Prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA jako wsparcie polityki transportowej Państwa

W dniu 19.01.2017 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „Architektura FRAME w projektach ITS”. Została ona zorganizowana na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach umowy na „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE”.

W spotkaniu wziął udział dr inż. Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), gdzie wspólnie z profesorem Wojciechem Suchorzewskim z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację pt. „Kodeks Dobrych Praktyk Wdrażania ITS w Polsce”. Komitet ds. Architektury i Standaryzacji, którego przewodniczącym jest dr inż. Tomasz Kamiński opracował „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych” i „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK (cz. II) – wdrażanie miejskich systemów ITS”. Dokumenty te zostały opublikowane odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Obecnie przygotowywany jest „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności”.

Działania, w których uczestniczy Instytut Transportu Samochodowego stanowią wsparcie polityki transportowej Państwa, w tym podpisanej przez Prezydenta Ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Internetowej MIB : „W ustawie przewidziano także, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane wzorce lub standardy, w postaci kodeksu dobrych praktyk, mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania”.

Działania podejmowane przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA wpisują się także w działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Spotkanie członków KASI 17 stycznia 2017 r., Warszawa

Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 17.01.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – sala 321.

Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku dziękują za udział w seminarium nt. „Nowoczesny, zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Białegostoku. Partnerem głównym został wykonawca firma: Siemens a partnerami merytorycznymi: Bosch i Pixel. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn Autostrady.

Program – zobaczPodczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ogólną prezentacją miasta, infrastruktury drogowej, działań w zakresie ITS, białostockiego systemu ITS oraz sposobu wykorzystywania systemu przez pracowników Centrum Zarządzania Ruchem. Celem seminarium było zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego przez Miasto Białystok, jego funkcjonalności oraz sposobu pracy. Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek zarządu ITS POLSKA.

W imieniu Urzędu Miasta Białegostoku uczestników spotkania przywitał zastępca prezydenta miasta – Adam Poliński. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części seminarium rozpoczęła Bożena Zawadzka z Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku, która omówiła zakres i funkcjonalność działającego w mieście systemu. Zbigniew Dziejma z Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku omówił z kolei efekty wprowadzenia i sposób wykorzystywania systemu ITS w Białymstoku, zaprezentował także wyniki oceny funkcjonowania systemu.

W dalszej części seminarium Robert Ziółkowski z Politechniki Białostockiej przedstawił wykorzystanie technologii ITS w zakresie efektywniejszego zarządzania prędkością i BRD. Następnie Krzysztof Witoń  i Łukasz Borowski z firmy Siemens omówili system obszarowego sterowania Ruchem w Białymstoku oraz przyszłość rozbudowy systemów ITS w zakresie komunikacji car to X i autonomicznych pojazdów. Partnerzy seminarium firma Pixel zaprezentowała system centralnych priorytetów w Białostockiej Komunikacji Miejskiej, natomiast firma Bosch przedstawiła najnowsze technologie wykorzystywane w systemach ITS. Serię wystąpień zakończyły prezentacje Piotra Krukowskiego z ITS POLSKA na temat przyszłości systemów zarządzania parkowaniem oraz Krzysztofa Modelewskiego z GDDKiA, który omówił zagadnienie Krajowego Punkt Dostępowego jako narzędzia integracji interesariuszy.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Członek Zarządu ITS POLSKA – Piotr Krukowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem. Po części merytorycznej uczestnicy seminarium udali się na zwiedzenia Białegostoku wraz z przewodnikiem. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Kawelin.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Sterowania Ruchem w Białymstoku. Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich oprowadzili uczestników seminarium po białostockim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto