Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii

ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”, które odbyło się w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Partnerem Merytorycznym została firma Sprint. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.


Celem seminarium było zaprezentowanie możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele instytucji centralnych oraz samorządowych, w których wdrożone zostały systemy zarządzania ruchem. Prowadzącym seminarium oraz moderatorem panelu dyskusyjnego był dr inż Tomasz Kamiński – Przewodniczący Zespołu Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) przy ITS POLSKA, a także przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Sławomir Lewandowski z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, który omówił kierunki działania UE w kontekście przyszłości ITS. Przedstawiciel resortu Infrastruktury i Budownictwa w swoim wystąpieniu omówił szczegółowo dokumenty programowe, sprawozdanie z drugiego etapu prac Platformy C-ITS, a także działania legislacyjne i normalizacyjne. W dalszej części spotkania Paweł Engel z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprezentował komponenty ITS w projektach finansowanych ze środków UE. Jarosław Wąsowski i Ziemowit Cyndrowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omówili trzy podstawowe obszary działania GDDKiA w zakresie rozwoju systemów ITS tj. systemy informatyczne umożliwiające dynamiczne zarządzanie ruchem, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie ruchem i zdarzeniami oraz prace naukowo-badawcze na poziomie europejskim i krajowym. Z kolei przedstawiciele jednostek samorządowych, w których zostały wdrożone systemy zarządzania ruchem – Ludomir Utrany z Centrum Sterowania Ruchem przy Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach oraz Wojciech Nalazek z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy omówili szczegółowo zakres i funkcjonalność sytemu ITS w swoich miastach, a także plany ich rozbudowy. Następnie Jacek Hurka z Centrum Sterowania Ruchem przy Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie przedstawił elementy składowe systemu ITS Olsztyn w zakresie zarządzania ruchem.Przedstawiciele partnera merytorycznego seminarium – firmy Sprint: Mirosław Czerliński i Dominik Weder omówili wyzwania komunikacyjne współczesnych miast oraz przedstawili nowoczesne technologie wykorzystywane w systemach ITS. Serię wystąpień zakończyła prezentacja Tadeusza Okoń przedstawiciela firmy Sprint, a także członka Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działającego przy ITS POLSKA, który omówił możliwe kierunki ewolucji Inteligentnych Systemów Transportowych.
Ostatnim punktem seminarium był panel dyskusyjny. Tematyka debaty obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące funkcjonalności systemów ITS oraz możliwości ich rozbudowy, istniejących potrzeb w zakresie rozbudowy systemów ITS, zgodności systemów ITS ze standardami, źródeł finansowania budowy i rozbudowy systemów ITS, a także kierunków rozwoju systemów ITS oraz wyzwań związanych z pojazdami autonomicznymi. W debacie udział wzięli: Ziemowit Cyndrowski (GDDKiA), Paweł Engel (CUPT), Tomasz Kamiński (ITS/KASI), Mariusz Kołkowski (Sprint), Sławomir Lewandowski (MIiB), Wojciech Nalazek (ZDMiKP w Bydgoszczy) oraz Ludomir Utrany (ZDM w Gliwicach).

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto