Przyszłość systemów biletowych w Polsce

Blisko 40 osób (organizatorzy transportu publicznego, przedsiębiorstwa transportu zbiorowego, a także jednostki administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za transport publiczny w Polsce) uczestniczyło w seminarium „PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW BILETOWYCH W POLSCE”, które odbyło się 14 czerwca 2016 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Bank Światowy. Partnerami merytorycznymi zostały firmy R&G PLUS oraz Trapeze Poland. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal www.przeglad-its.pl.Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami analizy przeprowadzonej przez Zespół Banku Światowego, jak również prezentacją rozwiązań systemów biletowych dostępnych obecnie na rynku polskim (przy współudziale Stowarzyszenia ITS POLSKA) i międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie rozwijania interoperacyjnych systemów biletowych.

Tematyka spotkania objęła interoperacyjność automatycznych systemów biletowych (AFC – Automatic Fare Collection) – opcje dla Polski, przegląd systemów biletowych stosowanych w Polsce, ocenę możliwości zwiększenia interoperacyjności systemów AFC w transporcie publicznym pomiędzy różnymi środkami transportu, przewoźnikami i operatorami, propozycje wykorzystania nowych technologii do znaczącego rozwoju zintegrowanych i interoperacyjnych systemów biletowych w środkach transportu zbiorowego, omówienie rekomendacji wypracowanych dla Polski.

Seminarium podzielono na dwie części. Otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek Zarządu ITS POLSKA. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Radosław Czapski – koordynator projektów transportowych i infrastrukturalnych w Banku Światowym, który omówił projekt  badawczy Green Urban Transport Solutions, jego cele, zakres, a także osiągnięte rezultaty pracy. W dalszej części spotkania Michał Wolański – adiunkt w Katedrze Transportu SGH, omówił problem integracji taryfowo – biletowej w Polsce. Przedstawił doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie oraz rekomendacje dla Polski. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznać się z aktualną ofertą firm specjalizujących się w systemach biletowych, w kontekście potencjalnej możliwości zastosowania prezentowanych rozwiązań w polskich warunkach. Ryszard Rojowski z firmy R&G PLUS zaprezentował funkcjonujące w Polsce rozwiązania  w zakresie E-Biletu. Przedstawił również kierunki rozwoju na przykładzie wdrożenia dla ZGK w Świebodzicach, gdzie pasażerowie wsiadający do autobusów płacą za przejazd zbliżając swoją kartę do czytnika. Zrealizowana w ten sposób transakcja zapłaty rejestrowana jest w centralnym module obsługującym autobus i w każdej chwili może zostać zweryfikowana przez kontrolera biletów. W tym rozwiązaniu biletem za przejazd staje się karta płatnicza podróżnego. Przedstawiciel firmy Trapeze Poland Łukasz Stanisławski przedstawił Projekt ComfoAccess®, będący systemem identyfikacji i rozliczania pasażerów w komunikacji publicznej. ComfoAccess® charakteryzuje się automatyczną walidacją biletu przy wsiadaniu i wysiadaniu (bez udziału pasażera), automatycznym zapisem czasu i przebiegu podróży – bez udziału pasażera, brakiem konieczności kupowania biletu, wystarczy posiadanie karty ComfoAccess.

Ostatnim punktem seminarium było omówienie rekomendacji wypracowanych dla Polski przez zespół Banku Światowego oraz dyskusja i konsultacje z uczestnikami spotkania.

Wnioski płynące z projektu badawczego opracowanego przez Zespół Ekspertów Banku Światowego wskazują, iż poprawa transportu publicznego wymaga rozwiązań zintegrowanych, wykraczających poza poszczególne miasta i środki transportu.
Zmiana status quo w Polsce wymaga natomiast znaczących zmian uregulowań prawnych transportu publicznego, zorientowanych na usuwanie barier integracji.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów

ITS POLSKA oraz ITS POLSKA Oddział Lubelski serdecznie dziękują za wzięcie udziału w seminarium szkoleniowym pn. ”Kodeks dobrych praktyk- wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”, które odbyło się 9 czerwca 2016 r. w Lublinie. Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium.
Współorganizatorem seminarium był Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI). Patronatem Honorowym seminarium szkoleniowe objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin. Partnerami merytorycznymi zostali: APM PRO, IKOM, Kapsch Telematic Services, MSR TRAFFIC, Neurosoft, Siemens, Sprint, Star ITS, Trax elektronik. Medialnie seminarium wspiera: portal www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.BRD24.pl.


Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu drogowego, osobowego i transportowego, wynikających z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technice ITS oraz w zakresie regulacji prawnych w obszarze ITS. Seminarium było poświęcone również konfrontacji między teorią stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych, a rzeczywistym stanem istniejącym na drogach Lublina, drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dla mniejszych miast w ramach szkolenia uwzględniono rolę „małych systemów zarządzania ruchem”, np. informacje o komunikacji zbiorowej, podstawowe rozwiązania systemów zarządzania ruchem – koordynacja liniowa. Seminarium umożliwiło wymianę opinii samorządowców, praktyków, jako przedstawicieli firm oraz naukowców związanych z transportem drogowym w świetle planowanego innowacyjnego rozwoju regionalnego, opartego na modelu poczwórnej helisy.

Seminarium podzielono na trzy panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm i instytucji mieli możliwość uzyskania aktualnych informacji dotyczących Kodeksu Dobrych Praktyk w systemach miejskich i pozamiejskich, sposobu wdrażania systemów ITS, procesu przygotowawczego wdrożenia systemu ITS, a także uwarunkowań prawnych w zakresie osiągania celów systemów ITS, ochrony danych osobowych w systemach ITS. Zaprezentowano również wdrożone systemy ITS oraz efekty ich działania m. in. w Lublinie, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście. Ponadto uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z wybranymi technologiami w zakresie sterowania ruchem, detekcji pojazdów i zarządzania drogowymi sygnalizacjami  świetlnymi, a także z zagadnieniem radiokomunikacji w inteligentnym transporcie.

Obecni podczas seminarium przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Ziemowit Cyndrowski oraz Krzysztof Modelewski zaprezentowali Krajowy Punkt Dostępowy, który jest skutecznym narzędziem komunikacji w systemie drogowym. Projekt ten stanowi kolejny krok w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Podczas seminarium zrealizowano pilotażową formę szkolenia, połączoną z techniką diagnostyczną – ankietową, uwzględniającą przede wszystkim aspekt edukacyjny, poprzez porównanie stosowanych teoretycznych rozwiązań technicznych i prawnych, z istniejącym, rzeczywistym stanem wdrożonych systemów.

Na zakończenie seminarium głos zabrał Tomasz Kamiński – Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, zachęcał także wszystkich do aktywnego włączenia się w prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA.

Wśród prelegentów seminarium znaleźli się (zgodnie z kolejnością wystąpień): Tomasz Kamiński (ITS POLSKA), Krzysztof Modelewski (GDDKiA), Mariusz Kołkowski (SPRINT), Daniel Kasprzycki (APM PRO), Przemysław Staśkowiak (Kapsch Telematic Services), Aneta Moreton (Neurolex), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Witoń (Siemens), Martna Abnedrot (Star ITS), Paweł Magryta (Politechnika Lubelska), Tomasz Folwarski (MSR Traffic), Wiesław Graczyk (iKOM), Jacek Jarkowski (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).
Wnioski Komisji Wnioskowej z seminarium:
1. W kolejnej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk należy dołączyć analizę kosztów oraz korzyści z zastosowania systemów ITS – w tym wniosku autorowi chodziło, aby jako korzyść z systemów ITS pokazać nie tylko skrócenie czasów przejazdu, ale także inne korzyści.
2. W kolejnej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk należy pokazać przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert, rozwijając ten temat.

Komitet programowy seminarium:
•    Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska
•    Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego (ITS)
•    Prof. dr hab. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
•    Prof. dr hab. inż. Mirosław Wnedeker – Politechnika Lubelska
•    Prof. UE dr hab. inż. Jerzy Mikulski – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa
•    Prof. nzw.  dr hab. inż. Mariusz Olszewski – Politechnika Warszawska
•    Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
•    Dr hab. inż. Jan Kukiełka, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
•    Dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego
•    Dr inż. M. Litwin – Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
•    Dr inż. Maciej Kowal – Politechnika Lubelska
•    Dr inż. Józef Stokłosa – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI)
•    Dr inż. T. Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z samorządów, producentów urządzeń oraz integratorów za udział w seminarium pt. „Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników”, którego odbyło się podczas Targów Autostrada’2016 w Kielcach w dniu 1 czerwca 2016 r. Współorganizatorami seminarium były Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Targi Kielce. Zaprezentowane zostały systemy ITS-owe w Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie oraz Trójmieście. W trakcie spotkania przedyskutowano problemy związane z finansowaniem kolejnych  systemów zarządzania ruchem, transportem publicznym itp.

Program:
12:00    Powitanie – Piotr Krukowski, ITS POLSKA
12:10    Realizacja systemu ITS w Białymstoku – Zbigniew Dziejma, Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku
12:30    Realizacja systemu ITS w Poznaniu – Tadeusz Nawalaniec, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
12:50    Realizacja systemu ITS w Rzeszowie – Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Rzeszowa
13:10    Realizacja systemu ITS w Gdańsku – Radosław Liziński, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
13:30    Dyskusja
14:00    Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto