Wyniki IX edycji konkursu LIDER ITS 2018!

W imieniu ITS POLSKA oraz redakcji portalu www.Przegląd-ITS.pl organizatorów konkursu LIDER ITS informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

Fotorelacja :

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• 
najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
• 
najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
 najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS: Instytut Transportu Samochodowego
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za stanowisko multisensoryczne do badania interfejsów człowiek-maszyna
(HMI, Human-Machine-Interface)

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Najlepsza praca naukowo-badawcza Konsorcjum:  Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za pracę naukowo-badawczą pt. “Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – (aDRIVE)”

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS:
mgr inż. Małgorzata Pędzierska Statuetkę LIDER ITS 2018 za pracę dyplomową magisterską pt. „Koncepcja biometrycznego systemu kontroli dostępu dla portu lotniczego” obronioną na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej;  promotor  dr hab. inż. Adam Rosiński.

Nagrody  LIDER ITS 2018 wręczono na Gali, którą odbyła się po zakończeniu pierwszego  dnia obrad XI POLSKIEGO KONGRESU ITS (www.pkits.pl). Sponsorem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

Podsumowanie z XI POLSKIEGO KONGRESU ITS.

W dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się XI edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Fotorelacja – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XI edycji kongresu wygłoszono ponad 30 prezentacji oraz odbyły się 2 dyskusje panelowe i 1 debata, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Sesja: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników                                                      
•    Sesja: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych
•    Debata Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA
•    Sesja: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X                                                      
•    Dyskusja panelowa: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X
•    Dyskusja panelowa PIIT – Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji
•    Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS

Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W sesji otwierającej kongres udział wzięli także Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektor Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej oraz Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W dniu 22 maja podczas pierwszej sesji „Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników” prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami na temat systemów informacji oraz zarządzania ruchem i mobilnością. Pani Ewa Wolniewicz-Warska z firmy Kapsch Telematic Services opowiedziała o strefach czystego transportu w praktyce a o Inteligentnym zarządzaniu ruchem dla wszystkich uczestników ruchu – wyzwanie XXI wieku Pan Tamás Dombi, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Mobilność jako usługa – czyli nowy punkt wyjścia dla systemów ITS to temat zaprezentowany przez Martynę Abendrot z PTV CEE. Reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili system informowania kierowców o miejscach obsługi podróżnych MOPsik, a o tym jakie są sposoby i systemy informowania o stanie nawierzchni dróg z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów opowiedzą pracownicy Politechniki  Gdańskiej. Pan Arkadiusz Drabicki i Rafał Kucharski z Politechniki Krakowskiej podzielili się wybranymi wnioskami z badań ankietowych na temat sposobów kształtowania przyszłych systemy dostarczania informacji w czasie rzeczywistym o poziomie zatłoczenia pasażerskiego w sieciach transportu zbiorowego. Wojciech Chmiel z  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie przedstawił prezentację na temat inteligentnego sterowania ruchem z wykorzystaniem autonomicznych znaków drogowych. O OnePlan – zintegrowanym systemie organizowania transportu multimodalnego opowiedzieli Damian Hajduk i Paweł Gora z Uniwersytetu Warszawskiego. Sesją zamknął Krzysztof Łakota z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z prezentacją o istniejących oraz obecnnie realizowanych rozwiązaniach z zakresu ITS w ramach Rozbudowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym na przykładzie miasta Rzeszowa.

Drugą sesją podczas pierwszego dnia kongresu było inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych składająca się z 9 interesujących wystąpień. O roli systemów ANPR w polityce transportowej i bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa powiedzieli przedstawiciele firmy  Vitronic Machine Vision natomiast doświadczenia  z działania Wieloczujnikowego Inteligentnego Neuronowego Systemu Parkingowego do automatycznego wyznaczania zajętości parkingów wielko powierzchniowych  przedstawił Janusz Wróbel z firmy Neurosoft. W dalszej części o doświadczeniach z porównawczych pomiarów natężenia ruchu drogowego z użyciem zróżnicowanych rozwiązań technologicznych oraz detekcja i subiektywnej lokalizacji pojazdów na podstawie generowanego hałasu w kontekście bezpieczeństwa pieszych opowiedzieli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej. O efektach projektu RID 4D, realizowanego dla potrzeb GDDKiA i wpływie systemów ITS na bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego opowiedzieli reprezentanci Instytutu Transportu Samochodowego. Druga część sesji rozpoczęła się wystąpieniem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej na temat zastosowania danych z sondowania pojazdów do wyznaczenia miejsc występowania LOP na sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Natomiast reprezentancie Uniwersytetu Warszawskiego podzielili się swoją wiedzą o predykcji czasów przejazdu przy pomocy metod uczenia maszynowego oraz z zakresu wyznaczania liczby potrzebnych miejsc parkingowych na miejscach obsługi podróżnych przy pomocy symulacji ruchu drogowego. Sesję zamknęło wystąpienie reprezentantów Politechniki Warszawskiej o wykorzystaniu danych z sondowania pojazdów do oceny zmienności czasów podróży.

Podczas dwóch dni obrad Organizatorzy wespół z partnerami zorganizowali jedną debatę oraz dwie dyskusje panelowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Jak co roku pierwszego dnia debatę miał Dziennik Gazeta Prawna, podczas której zaproszeni goście debatowali odnośnie roli ITS w prawnym i finansowym wspieraniu polityki zrównoważonej mobilności, elektromobilności oraz redukcji niskiej emisji. Podczas dyskusji zostały omówione  wszystkie kategorie opłat: autostrady, parkowanie, wjazd do Centrum; strefy niskiej emisji (LEZ), wsparcie elektromobilności (ulgi podatkowe i inne  przywileje) oraz rola, jaką w każdym z podtematów mają narzędzia ITS.  Drugiego dnia posłuchaliśmy odnośnie pojazdów autonomicznych i systemach V2X natomiast Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przygotowała dyskusję panelową na temat możliwości i ograniczeń IT na służbie skutecznego zarządzania mobilnością w polskim mieście – możliwości i ograniczenia.

Pierwsza sesja drugiego dnia kongresu w dniu 23 maja br. dotyczyła tematyki pojazdów autonomicznych i systemów V2X. Na początek przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury opowiedziało o  strategicznym podejściu do C-ITS. Następnie o technologiach komunikacyjnych dla C-ITS powiedział Przemysław Staśkowiak z firmy  Kapsch Telematic Services. Symulacyjne modele ruchu pojazdów autonomicznych i komunikujących przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Edinburgh Napier University. Koncepcja inteligentnego znaku drogowego do adaptacyjnej regulacji ruchu pojazdów (INZNAK) to temat który został przedstawiony przez Politechnikę Gdańską wraz z firmami Microsystem i Siled. Przedstawiciele politechniki Gdańskiej zaprezentowali też wystąpienie pt. Inteligentny znak drogowy jako terminal systemu komunikowania się pojazdów z infrastrukturą drogową. Na koniec o transferze kontroli w pojazdach z warunkową autonomizacją powiedziała Pani Paula Razin z Instytutu Transportu Samochodowego.

Sesja wsparta była dyskusją panelową o Pojazdach Autonomicznych i systemach V2X. Zaproszeni goście dyskutowali o problemach związanych z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD); doświadczeniach innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów; zwiększeniu mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych; problemach przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia); przygotowaniu do wdrożenia pojazdów autonomicznych w Polsce – działania krajowe; współpracy pojazdów autonomicznych z systemami ITS (w szczególności wymiana danych z infrastrukturą drogową i pojazdami); pojazdy autonomiczne – szansa dla polskiej gospodarki?

Ostatnia, czwarta sesja kongresu dotyczyła projektowania, efektów, korzyści oraz standardów ITS. O roli sieci przemysłowych oraz problematyce ich projektowania w systemach ITS oraz KSZR  powiedział Michał Łęcki z Elmark Automatyka. Piotr Świątalski z APM PRO przedstawił natomiast efekty i korzyści z wdrożenia systemu OnDynamic a Arkadiusz Cetner z AB Micro o integracji systemów dyspozytorskich z wielkoformatową wizualizacją w Centrum Zarządzania Ruchem. Jan Żukowski z firmy Sprint powiedział o tym czy systemy ITS to moda czy konieczność i czy tylko duże miasta mogą sobie na nie pozwolić? Na temat minimalizacji ryzyka projektu jako głównego czynnika sukcesu powiedział  Marcin Zawadzki z Microsoft. O normach i standardach automatyzacji i inteligentnych zachowań maszyn powiedzieli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej a o cyfrowym systemie komunikacji radiowej G5 w paśmie 5,9 GHz jako międzynarodowym standardzie komunikacji ITS w transporcie drogowym powiedzieli przedstawiciele ITS POLSKA Oddział Lubelski.

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał IX edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawcza,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS
Instytut Transportu Samochodowego
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za stanowisko multisensoryczne do badania interfejsów człowiek-maszyna
(HMI, Human-Machine-Interface)

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Najlepsza praca naukowo-badawcza
Konsorcjum:  Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za pracę naukowo-badawczą pt. “Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – (aDRIVE)”

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS
mgr inż. Małgorzata PędzierskaStatuetkę LIDER ITS 2018 za pracę dyplomową magisterską pt. „Koncepcja biometrycznego systemu kontroli dostępu dla portu lotniczego” obronioną na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej;  promotor  dr hab. inż. Adam Rosiński.
Nagrody  LIDER ITS 2018 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego  dnia obrad XI POLSKIEGO KONGRESU ITS. Sponsorem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Pana Jacka Grygi – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. IX edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.  Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe / ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Jednocześnie ogólnopolskie znaczenie Polskiego Kongresu ITS podkreśliły udzielone patronaty 14 Prezydentów z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i  Wrocławia oraz 9 Marszałków Województw Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Zachodniopomorskiego.

Sponsorami XI edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Vitronic Machine Vision Polska (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Neurosoft, PTV Group, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco / AB Micro, APM PRO, Dysten, Kapsch, Neurosoft, PTV, Sprint, Vitronic oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto